Αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΗΠΕΡ

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018:

 • Αίτηση (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx])
 • Λίστα Συνημμένων (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx])
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους από πανεπιστήμια της αλλοδαπής).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Σημείωμα στην αγγλική μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 • Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες αποστέλλονται από τους γράφοντες κατευθείαν στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (υπόδειγμα σε μορφή [pdf] ή [docx]).
 • Προαιρετική Αίτηση για υποτροφία (αν υπάρξουν οικονομικοί πόροι θα αναρτηθεί στο www.enveng.tuc.gr).

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν

 • μέσα από το on line application system (στα ελληνικά ή αγγλικά). Στην αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ζητείται επιπλέον και αντίγραφο ψηφιακής φωτογραφίας του υποψήφιου.

και

 • ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνειούπολη, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά-Κρήτη

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση σύμφωνα με το Ν.4485/2017 συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Για  φοίτηση πλέον των τριών  (3) εξάμηνων,  τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 100 ευρώ για κάθε επιπλέον  εξάμηνο.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η επιλογή αυτών γίνεται μετά από σχετική αίτηση.

Αριθμός Εισακτέων για Δ.Μ.Σ

Ο αριθμός εισακτέων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά ακαδημαϊκό έτος.