Ευάγγελος Γιδαράκος
Καθηγητής, Επεξεργασία και Διάθεση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.129
 • Τηλέφωνο +30 28210 37789   FAX +30 28210 37850
 • Email: gidarako<στο>mred.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1980: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνολογία Υλικών και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αμβούργου (Γερμανία).
 • 1977: Δίπλωμα Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Γερμανία).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση και επεξεργασία επικίνδυνων, τοξικών και ειδικών αποβλήτων (ραδιενεργά, αμιαντούχα, τοξικά, διοξίνες, φουράνια, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, μολυσματικά, ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά, κα.). 
 • Διαχείριση αστικών απορριμμάτων.  
 • Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και υπογείων υδάτων από πετρελαιοειδή με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.  

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • "Tempus: TIWaSIC-Προχωρημένη Εκπαίδευση στην Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων για Εταιρείες και Αρχές της Σιβηρίας", Χρηματοδότηση: Ε.Ε., Περίοδος υλοποίησης: 2014-2016  
 • "Περιορισμός της Υφιστάμενης Ρύπανσης (Ελεύθερης Ελαιώδους Φάσης) Περιμετρικά της Περιοχής της ΠΥΡΚΑΛ", Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Περίοδος υλοποίησης: 2010-2016.  
 • "Παρακολούθηση Υδροφόρου Ορίζοντα / Υπεδάφους Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου" Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Περίοδος υλοποίησης: 2003-2016.  
 • "Ποιοτικός και Ποσοτικός Χαρακτηρισμός Επικίνδυνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEADIAMOND – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Παρούσες και Μελλοντικές)", Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, Περίοδος υλοποίησης: 2009-2011.
 • "RISKCYCLE – Risk-Based Management of Chemicals and Products in a Circular Economy at a Global Scale", Χρηματοδότηση: 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – Ε.Ε., Περίοδος Υλοποίησης: 2010-2013

Διακρίσεις

 • 2015 – Εκλογή ως μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού International Waste Working Group (IWWG).  
 • 2008 – Διεθνές Συνέδριο CONSOIL, Μιλάνο, Ιταλία – Βραβείο.  
 • 2008 – Δημιουργία και Επίβλεψη Ομάδας Εργασίας σε θέματα «Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων» εντός του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού ΙWWG.  
 • 2005 – Διεθνές Συνέδριο CONSOIL, Μπορντώ, Γαλλία – Βραβείο.
 • 1989 – 1999 - Battelle Ingenieurtechnik, Frankurt, Γερμανία – Βραβείο / Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio, USA - Πολλαπλές διακρίσεις και βραβεία ερευνητικών έργων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Gidarakos E. "War and Environmental Impacts" Waste Management, 35, 1-2 (2015).  
 • Savvilotidou V., Hahladakis J.N., Gidarakos E. "Leaching capacity of metals-metalloids and recovery of valuable materials from waste LCDs" Waste Management, Accepted manuscript (2015).  
 • Pellera, F.-M., Gidarakos, E. "Effect of dried olive pomace–derived biochar on the mobility of cadmium and nickel in soil" Journal of Environmental Chemical Engineering, 3(2), 1163-1176 (2015).  
 • Simantiraki F., Gidarakos E. "Comparative assessment of compost and zeolite utilization for the simultaneous removal of BTEX, Cd and Zn from the aqueous phase: Batch and continuous flow study" Journal of Environmental Management, In Press (2015).  
 • J.N. Hahladakis, N. Lekkas, A. Smponias, E. Gidarakos, "Sequential application of chelating agents and innovative surfactants for the enhanced electroremediation of real sediments from toxic metals and PAHs" Chemosphere, 105, 44-52 (2014).  
 • K. Tzanakos, A. Mimilidou, K. Anastasiadou, A. Stratakis, E. Gidarakos, "Solidification/stabilization of ash from medical waste incineration into geopolymers" Waste Management, 34(10), 1823-1828 (2014).  
 • J.N. Hahladakis, M. Stylianos, E. Gidarakos "Assessment of released heavy metals from electrical and electronic equipment (EEE) existing in shipwrecks through laboratory-scale simulation reactor" Journal of Hazardous Materials, 250–251, 256-264 (2013).  
 • Aivalioti M., Papoulias P., Kousaiti A., Gidarakos E. "Adsorption of BTEX, MTBE and TAME on natural and modified diatomite" Journal of Hazardous Materials, 207-208, 117-127 (2012).   
 • Anastasiadou K., Christopoulos K., Mousios E., Gidarakos E. "Solidification/ Stabilization of fly and bottom ash from medical waste incineration facility" Journal of Hazardous Materials, 207-208, 165-170 (2012).  
 • Pellera F., Giannis A., Kalderis D., Anastasiadou K., Stegmann R., Wang J.-Y., Gidarakos E. "Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions using biochars prepared from agricultural by-products" Journal of Environmental Management, 96, 35-42 (2012).    

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αθανασία Κουσαΐτη  
 • Κατερίνα Βαλουμά
 • Βασιλική Σαββιλωτίδου  
 • Παναγιώτης Χαζιράκης