Ευάγγελος Γιδαράκος
Ομότιμος Καθηγητής, Επεξεργασία και Διάθεση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.129
 • Τηλέφωνο +30 28210 37789   FAX +30 28210 37850
 • Email:gidarako<στο>mred.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1980: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνολογία Υλικών και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αμβούργου (Γερμανία).
 • 1977: Δίπλωμα Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Γερμανία).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση και επεξεργασία επικίνδυνων, τοξικών και ειδικών αποβλήτων (ραδιενεργά, αμιαντούχα, τοξικά, διοξίνες, φουράνια, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, μολυσματικά, ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά, κα.). 
 • Διαχείριση αστικών απορριμμάτων.  
 • Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και υπογείων υδάτων από πετρελαιοειδή με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.  

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • "Παρακολούθηση Υδροφόρου Ορίζοντα / Υπεδάφους Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου" Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Περίοδος υλοποίησης: 2003-2019.  
 • "Περιορισμός της Υφιστάμενης Ρύπανσης (Ελεύθερης Ελαιώδους Φάσης) Περιμετρικά της Περιοχής της ΠΥΡΚΑΛ", Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Περίοδος υλοποίησης: 2010-2019.  
 • "Tempus: TIWaSIC-Προχωρημένη Εκπαίδευση στην Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων για Εταιρείες και Αρχές της Σιβηρίας", Χρηματοδότηση: Ε.Ε., Περίοδος υλοποίησης: 2014-2016  
 • "Ποιοτικός και Ποσοτικός Χαρακτηρισμός Επικίνδυνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEADIAMOND – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Παρούσες και Μελλοντικές)", Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, Περίοδος υλοποίησης: 2009-2011.
 • "RISKCYCLE – Risk-Based Management of Chemicals and Products in a Circular Economy at a Global Scale", Χρηματοδότηση: 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – Ε.Ε., Περίοδος Υλοποίησης: 2010-2013.

Διακρίσεις

 • 2018: Βραβείο Αριστείας Μέλους ΔΕΠ Πολυτεχνείου Κρήτης σε αναγνώριση ερευνητικού έργου και επιτευγμάτων στον τομέα της Επεξεργασίας και Διάθεσης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων. 
 • 2018:   Εκλογή στην θέση του Προέδρου του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού IWWG – International Waste Working Group για την περίοδο 2021-2022 & Αντιπροέδρου για την περίοδο 2019-2020.
 • 2018:   Εκλογή στην θέση του Πρόεδρου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • 2017:   Εκλογή στην θέση του Προέδρου των Ομάδων Εργασίας  (Task Groups)  του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού IWWG – International Waste Working Group.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αθανασία Κουσαΐτη  
 • Παναγιώτης Χαζιράκης