Όλα τα νέα χρονολογικά

Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στις 14.00 θα γίνει το καλωσόρισμα των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής ΜΗΠΕΡ. Ο χώρος αυτός...

Περισσότερα

Αφού απεστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι λίστες των ηλεκτρονικά εγγραφέντων φοιτητών, από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Παρα...

Περισσότερα

«Διαχείρηση υδατικών πόρων στη λεκάνη των Μοιρών Ηρακλείου με χρήση της μεθοδολογίας Bayes Risk»

Περισσότερα

« ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΚΤΙΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ »

Περισσότερα

«Χωροχρονική ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων της νήσου Κρήτης με χρήση στατιστικών μεθόδων»

Περισσότερα

«Διερεύνηση των αξιών γης και των παραγόντων που τις επηρεάζουν:Η περίπτωση της Καστέλλας.»

Περισσότερα

«Απεξάρτηση κτηρίων οικιακής χρήσης από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα»

Περισσότερα

«Επίδραση Cr (VI),Ni (II)στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών μικροοργανισμών και απομάκρυνση τους από το έδαφος με την συμβολή βακτηρίων»

Περισσότερα

« Πειραματικός σχεδιασμός, τρόποι λειτουργίας και δειγματοληψίας σε αντιδραστήρα υψηλής πίεσης»

Περισσότερα

«Υπολογισμός της συγκέντρωσης αέριων εκπομπών και επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία από εκπομπές πλοίων στο λιμάνι της Σούδας »

Περισσότερα

« Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής της ευρύτερης περιοχής της υδρογεωλογικής λεκάνης Κουρταλιώτη – Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής»

Περισσότερα

«Φωτοχημική διάσπαση του αντιβιοτικού meropenem σε υδατικά διαλύματα»

Περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΧΥΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΖΕΟΛΙΘΟ

Περισσότερα

«Αναερόβια χώνευση ξηρού τύπου βιοστερεών μικροκοσκίνισης»

Περισσότερα

«Επαναχρησιμοποίηση νερού στη Κύπρο: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές»

Περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ»

Περισσότερα

« Μικροβιακή απόκριση στο σχηματισμό ‘’θαλάσσιου χιονιού’’ μετά από πετρελαϊκή ρύπανση και εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης»

Περισσότερα

« ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ»

Περισσότερα

Αφού απεστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι λίστες των ηλεκτρονικά εγγραφέντων φοιτητών, από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Παρα...

Περισσότερα

«Βιοδιάσπαση μικροπλαστικών από LDPE στο θαλάσσιο περιβάλλον»

Περισσότερα