Slide background

Οργάνωση Σπουδών

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται σήμερα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με στόχο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη.

Αποστολή της Σχολής ΜΗΠΕΡ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων Διπλωματούχων Μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις στο περιβάλλον. Οι φοιτητές μας, με συμβολή των διδασκόντων τους, μαθαίνουν να διορθώνουν τα λάθη του παρελθόντος, να αποφεύγουν τη δημιουργία ή επιδείνωση των σημερινών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να σχεδιάζουν τα μονοπάτια ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο Περιβάλλον στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών (μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας) και τεχνικών επιστημών, ως και των κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης περιβαλλοντικών διεργασιών και της περιβαλλοντικής υδραυλικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) που περιλαμβάνει μαθήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση ποιοτικού και υψηλού επιπέδου θεωρητικού υποβάθρου καθώς και εργαστηριακής και ερευνητικής εμπειρίας.

Ειδικότερα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιφανειακών και υπογείων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους, εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση υπογείων νερών, διαχείριση υδατικών πόρων, αστικά δίκτυα αποχέτευσης και δίκτυα άρδευσης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επικινδυνότητας, έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)

Οι στόχοι του ΠΠΣ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η κατάρτιση Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ΠΠΣ είναι:

 • Η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, την ανάλυση δεδομένων και το σχεδιασμό συστημάτων.
 • Η διαμόρφωση των βασικών ικανοτήτων: δυνατότητα για ανάλυση και σύνθεση, ολοκληρωμένη λογική συστημάτων, πειραματισμό και συνεργασία.
 • Η ενσωμάτωση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο τη βέλτιστη επίλυση προβλημάτων.

Γενική Διάρθρωση Σπουδών - Απαιτούμενα

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμεται χρονικά σε δύο εξάμηνα.

 1. Στη Σχολή γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια, οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται, να ακολουθούν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα και περιλαμβάνουν, ανάλογα με το μάθημα, τις από αμφιθεάτρου παραδόσεις, τις σεμιναριακές παραδόσεις, τα σεμινάρια σε ομάδες φοιτητών, τα φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις και την πρακτική άσκηση.
 2. Οι από αμφιθεάτρου παραδόσεις αφορούν ανοικτές διαλέξεις σε συγκεκριμένα θέματα, που πρέπει να παρακολουθεί ο φοιτητής όπου όμως δεν λαμβάνονται παρουσίες.
 3. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες πραγματοποιούνται σε μικρές, προκαθορισμένες ομάδες φοιτητών, και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.
 4. Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του Μηχανικού Περιβάλλοντος παίζει η εργαστηριακή άσκηση του φοιτητή, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι φοιτητές, σε εργαστηριακούς χώρους, κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους, εξασκούνται στην πραγματοποίηση προγραμματισμένων πειραμάτων εμπέδωσης γνώσεων.

Οι προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών καταρτίζονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών περιέχουν:

 • Τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.
 • Τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.
 • Τις εβδομαδιαίες ώρες εργαστηρίων.
 • Τις διδακτικές μονάδες (ΔΜ) του κάθε μαθήματος.
 • Την αναλυτική περιγραφή της ύλης κάθε μαθήματος.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα υποχρεωτικά μαθήματα και (β) τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές και πρέπει όλα ανεξαιρέτως να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων, από τα οποία καλείται ο κάθε φοιτητής να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς έναν ικανό αριθμό για τη λήψη του διπλώματος.

Η σειρά διαδοχής των μαθημάτων στα εξάμηνα είναι ενδεικτική και δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές με εξαίρεση την αλληλουχία προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων από προαπαιτούμενα μαθήματα. Η σειρά αυτή αποτελεί τον Κανονικό Οδηγό Σπουδών της Σχολής.

Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Ν. 4009/2011 και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, οι Σύμβουλοι Σπουδών καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (συνεδρίαση 18η /12-11-2014) όρισε Σύμβουλους Σπουδών τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

Γεντεκάκης Ιωάννης - Καθηγητής

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος - Καθηγητής

Καλογεράκης Νικόλαος - Καθηγητής

Καρατζάς Γεώργιος - Καθηγητής

Κολοκοτσά Διονυσία - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια