Στέλιος Ροζάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και την Ενέργεια 
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3.Α6
 • Τηλέφωνο +30 28210 06160 FAX +30 28210 37846
 • Email: srozakis<στο>isc.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 11:00 - 13:00

Εκπαίδευση

 • 2000: Ph.D.: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1991: M.P.A.: School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, USA
 • 1989: D.E.A. Κοινωνιολογίας της Τεχνολογίας: Πανεπιστήμιο Παρισίων - Σορβόννης
 • 1988: D.Ε.S.S. Ινστιτούτο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Παρισίων 1
 • 1986: Πτυχίο Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το ερευνητικό ενδιαφέρον εντοπίζεται σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυση πολιτικής με εφαρμογές στη γεωργία, στην ενέργεια και στο περιβάλλον:

 • Μαθηματικός προγραμματισμός σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και οικονομική ανάλυση ενεργειακών καλλιεργειών
 • Οικονομική αξιολόγηση αγρο-ενεργειακών αλυσίδων και ενεργειακών συστημάτων
 • Ανάλυση Αγροτικής Πολιτικής και τομεακά υποδείγματα
 • Ανάλυση πολιτικής για τα βιοκαύσιμα και το περιβάλλον
 • Μεθοδολογία πολυκριτηριακής ανάλυσης και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Member of the advisory board of BioEcon H2020-WIDESPREAD-2014-2 project (2015-2019)
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Ερευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2014-2015)
 • Aνάπτυξη λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων “ Decision making support  in bioelectricity assisted by GIS”, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Πολωνία, (2010-2012)
 • Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση συστημάτων σε συνθήκες έλλειψης νερού, LIFE08 ENV/GR/000570/2011

Διακρίσεις

 • Guest editor (with E.Carayannis and E.Grigoroudis), 2016. From Agri-science to Agri-business, Journal of Technology Transfer
 • Best Paper Award in Decision Theory and Applications: BALCOR 2011.
 • Member of Editorial Board of International Journal of Multi-criteria Decision Making
 • Member of Editorial Board of International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Król, A., Ksiȩzak, J., Kubińska, E., Rozakis, S., 2018. Evaluation of sustainability of maize cultivation in Poland. A prospect theory-PROMETHEE approach, Sustainability 10 (11) (forthcoming)
 • Carayannis, E.G., Rozakis, S., Grigoroudis, E., 2018. Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension, Journal of Technology Transfer 43 (4): 837-843.
 • Kremmydas, D., Athanasiadis, I.N., Rozakis, S., 2018. A review of Agent Based Modeling for agricultural policy evaluation, Agricultural Systems, 164: 95-106.
 • Kampas, A., and S. Rozakis, 2017. On the scarcity value on irrigation water: Juxtaposing two market estimation approaches, Water Resources Management 31(4): 1257-1269
 • Bartoli, A., D. Caviccholi, D. Kremmydas, A. Olper, S. Rozakis, 2016. Biogas Production in Lombardy:The Impact of Different Policy Options on Silage Maize Price and Land Use Change, Energy Policy 96: 351-363
 • Petsakos, A., S. Rozakis, 2015. Calibration of agricultural risk programming models, European Journal of Operational Research 242: 536-545
 • Georgiou, D., Mohammed, E.S., Rozakis, S., 2015. Multi-criteria decision making on the energy supply configuration of autonomous desalination units, Renewable Energy 75: 459-467
 • Rozakis, S., D. Kremmydas, R. Pudełko, M. Borzecka-Walker, A. Faber, 2013. Straw potential for energy purposes in Poland and optimal allocation to major co-firing power plants, Biomass & Bioenergy 58: 275-285
 • Rozakis, S., I.M.Haque, A. Natsis, M. Borzecka-Walker, K. Mizak, 2013. Cost-effectiveness of bioethanol policies to reduce carbon dioxide emissions in Greece, International Journal of Life Cycle Assessment 18: 306–318
 • Kampas, A., A. Petsakos, S. Rozakis, 2012. Price induced irrigation water saving: Unraveling conflicts and synergies between European agricultural and water policies for a Greek Water District, Agricultural Systems 113: 28–38

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αικατερίνη Τρουλλάκη