Πέτρος Γκίκας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Περιβαλλοντική Μηχανική 

Eργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3. A14
 • Τηλέφωνο +30 28210 37836 FAX +30 28210 37851
 • Email:petros.gikas<στο>enveng.tuc.grpetrosgikas<στο>gmail.com
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 15:00 (συνιστάται η επικοινωνία με e-mail για καθορισμό ραντεβού)

Εκπαίδευση

 • 1996:  Ph.D.:  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία
 • 1990:  Πτυχίο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Πρωταρχικός ερευνητικός στόχος: Σχεδιασμός ενεργειακά θετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
 • Ερευνητικοί στόχοι: Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και διαχείριση υδατικών πόρων:
  • Διαχείριση στερών αστικών αποβλήτων και βιοστερών, με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας
  • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού
  • Απομάκρυνση/αξιοποίηση αζώτου από υγρά απόβλητα με χρήση ενθυλακωμένων μικροοργανισμών
  • Επίδραση βαρέων μετάλλων στην συμπεριφορά των μικροοργανισμών
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «New concept for energy self-sustainable wastewater treatment process and biosolids management», LIFE B2E4SustWWTP (LIFE16 ENV/GR/000298), Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών», CO2-BioProducts, Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων).
 • «Ερευνητικό έργο για την αξιοποίηση του βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (Ηράκλειο Κρήτης», Χρηματοδότηση: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) (2015-2017)
 • «Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) με έμφαση στις σημειακές πηγές ρύπανσης», Χρηματοδότηση: Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2013-2015)
 •  «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού στο Καμάρι Θήρας», Χρηματοδότηση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας (2009-2011)

Διακρίσεις

 • Ειδικός σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά 2000/60EC (WFD), και εκπρόσωπός της Ελλάδας στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Chemicals”, για τον καθορισμό των Περιβαλλοντικών Προτύπων Ποιότητας (EQS)
 • Σύμβουλος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV), σε θέματα διαχείρισης/επεξεργασίας νερού και αποβλήτων
 • Συντάκτης (Associate Editor) του περιοδικού Journal of Environmental Management (Elsevier), μέλος των Συντακτικών Επιτροπών (Editorial Boards) των περιοδικών: Heliyon (Elsevier), BioMed Research International (Hindawi) και British Journal of Environment and Climate Change (Science Domain International)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P. Gikas, B. Zhu, N. -I. Batistatos and R. Zhang, 2018 “Evaluation of the Rotary Drum Reactor Process as Pretreatment Technology of Municipal Solid Waste for Thermophilic Anaerobic Digestion and Biogas Production”, Journal of Environmental Management, Vol.:216, Pp.: 96-104.
 • P. Gikas, E. Ranieri, D. Sougioultzis, M. Farazaki and G. Tchobanoglous, 2017, “Alternative collection systems for decentralized wastewater management: An overview and case study of the vacuum collection system in Eretria town, Greece”, Water Practice and Technology, Vol.:12, Iss.: 3, Pp.: 604-618.
 • P. Gikas, 2016, “Towards Energy Positive Wastewater Treatment Plants”, Journal of Environmental Management, doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.061.
 • P. Gikas, 2016, “Ultra High Temperature Gasification of Municipal Wastewater Primary Biosolids in a Rotary Kiln Reactor for the Production of Synthesis Gas”, Journal of Environmental Management, doi:10.1016/j.jenvman.2016.02.043.
 • A. Emdadi, P. Gikas, M. Farazaki and Y. Emami, 2016, “Salinity Gradient Energy Potential at the Hyper Saline Urmia Lake - Zarrinehrud River System in Iran”, Renewable Energy, Vol.: 86, Pp.: 154-162.
 • P. Gikas and T. Tsoutsos, 2015, “Near Zero Energy Wastewater Treatment Plants for the Greek Islands”, Desalination and Water Treatment, Vol.: 53, Iss.: 12, Pp.: 3328-3324
 • A.N. Angelakis and P. Gikas, 2014, “Water Reuse: Overview of current practices and trends in the World with emphasis in EU states”, Water Utility Journal, Vol.: 6, Pp.: 67-78.
 • P. Gikas, 2014, “Electrical energy production from biosolids: A comparative study between anaerobic digestion and ultra-high-temperature gasification”, Environmental Technology, Vol.: 35, Iss.: 17, Pp.: 2140-2146.
 • E. Vaiopoulou and P. Gikas, 2012, “Effects of Chromium on Activated Sludge and on the Performance of Wastewater Treatment Plants: A Review”, Water Research, Vol.: 46, Pp.: 549-570.
 • P. Gikas and G. Tchobanoglous, 2009, “Sustainable Use of Water in the Aegean Islands”, Journal of Environmental Management

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ανθούλα Μάναλη
 • Γεώργιος Μακάρογλου