Ιωάννης Τσάνης
Καθηγητής, Περιβαλλοντική Υδραυλική & Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 
Eργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.137
 • Τηλέφωνο +30 28210 37799 FAX +30 28210 37849
 • Email:tsanis<στο>hydromech.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών:

Εκπαίδευση

 • 1988: Post Doc (Visiting Fellow) in National Water Research Institute, Environment Canada, Burlington, Canada
 • 1986: Ph.D. in Civil Engineering, Civil Engineering Department, University of Toronto, Ontario, Canada
 • 1979: Μ.Α.Sc. in Civil Engineering, Civil Engineering Department, University of Toronto, Ontario, Canada
 • 1976: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στους παρακάτω τομείς:

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Περιβαλλοντική Υδραυλική
 • Κλιματική Αλλαγή ‐ Ακραία Γεγονότα
 • Παράκτια Μηχανική

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 5DARE:  Development of an integrated 5-dimensional space-based methodology for Assessing and modelling the Response of Erosion dynamics to land use and climatic changes in Mediterranean watersheds”,  Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), 2018-2021
 • SOILCARE (H2020): SoilCare for profitable and sustainable crop production in Europe (2016-2021)
 • IMPREX (H2020): IMproving PRedictions and management of hydrological Extremes (2015-2019)  
 • RECARE: Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care. Work programme topics addressed: ENV.2013.6.2-4 – FP7-ENV-2013-two-stage (2013-2018).  
 • HELIX: High-End cLimate Impacts and eXtremes. ENV.2013.6.1-3 Impacts of higher-end scenarios (global average warming > 2 °C with respect to pre-industrial level) – FP7-ENV-2013-two-stage (2013-2017).

Διακρίσεις

 • Associate Fellow Member of Climate Service Center Germany (GERICS), Germany (2016- ); Professor Emeritus, McMaster University;  Associate Editor of the “Journal of Hydrology (2012-2019) and “Climate Services Journal (2016 - )”
 • Coordinator of Research Programmes: a) REINFORCE - ARISTEIA II Action, GSRT and b) SimFLOOD – European Space Agency (ESA)
 • One-highly cited paper (top 1% - Web of Science); Six papers cited in IPCC Special Report 1.50C Climate Change 2018 and two papers cited in IPCC Report Climate Change 2014Impacts, Adaptation and Vulnerability Part B: Regional Aspects – Europe
 • 1988‐1998 NSERC University Research Fellowship, McMaster University; 1986‐1988 NSERC Visiting Fellowship, National Water Research Institute;
 • 1982 Entrance Fellowship, S.E.L.E.T.E.; 1971 University Entrance Exam Fellowship, Department of Civil Engineering, Aristotle University

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Sofia Sarchani and Ioannis Tsanis, “Analysis of a Flash Flood in a Small Basin in Crete”, Water, 11(11), 2253, October 2019, https://doi.org/10.3390/w11112253
 • Dimitrios D. Alexakis, Evdokia Tapoglou, Anthi-Eirini K. Vozinaki, Ioannis K. Tsanis, “Integrated use of satellite remote sensing, artificial” neural networks, field spectroscopy and GIS in estimating crucial soil parameters in terms of soil erosion”, Remote Sensing 2019, 11(9), 1106; https:// doi.org/ 10.3390/ rs11091106
 • Johannes Hunink, Gijs Simons, Sara Suárez, Abel Solera, Joaquín Andreu, Matteo Giuliani, Patrizia Zamberletti, Manolis Grillakis, Aristeidis Koutroulis, Ioannis Tsanis, Femke Schasfoort, Sergio Contreras, Ertug Ercin, Wim Bastiaanssen,  “A simplified water accounting procedure to assess climate change impact on water resources for agriculture across different European river basins”,  September Water- 2019 11(10), 1976, https://doi.org/10.3390/w11101976
 • Cuevas, J., Daliakopoulos, I.N., del Morala, F., Huesoc, J.J., Tsanis, I.K., “Soil-improving cropping systems for soil salinization”, Agronomy, 2019, 9(6), 295 https://doi.org/10.3390/agronomy9060295
 • Tapoglou, E., Vozinaki Α.-Ε.Κ., Tsanis, I.K., “Climate change impact on the frequency of hydrological extremes in the island of Crete”, Water 2019, 11 (3), 587 https://doi.org/10.3390/w11030587
 • Koutroulis A., Papadimitriou L., Grillakis M., Tsanis I., Warren R., Betts R., “Global water availability under high-end climate change: a vulnerability based assessment”, Global and Planetary Change, April 2019, 175, 52-63, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.01.013
 • Daliakopoulos, I.N., Tsanis, I.K., “A SIFT-based DEM extraction approach using GEOEYE-1 satellite stereo-pairs”, Sensors, 19(5), 1123, 2019 https://doi.org/10.3390/s19051123 
 • Tsanis, I.K. and Tapoglou, E., “Winter North Atlantic Oscillation impact on European Precipitation and Drought under Climate Change”, Theoretical and Applied Climatology, 2019 135:323. DOI: 10.1007/s00704-018-2379-7
 • Daliakopoulos, I.N., Apostolakis, A., Wagner, K., Deligianni, A., Koutskoudis, D., Stamatakis, A., Tsanis, I.K., “Effectiveness of T. harzianum in soil and yield conservation of tomato crops under saline irrigation”, Catena, 175, 144-153, April 2019, doi.org/10.1016/j.catena.2018.12.009
 • Grillakis, M.G., Koutroulis, A.G., Tsanis, I.K., “Improving seasonal forecasts for basin scale hydrological applications”, Water, 2018, 10 (11), 1593; doi:10.3390/w10111593

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Σοφία Σαρχάνη