Ιωάννης Γεντεκάκης
Καθηγητής, Φυσικοχημεία
Εργαστήριο  Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών
Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 141Β92 Κτίριο Επιστημών 
 • Τηλέφωνο +30 28210 37752, Κινητό +30 6977 437 999, FAX +30 28210 37843
 • Email: yyentek<στο>isc.tuc.gr
 • Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.pccplab.tuc.gr/1431.html
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-13:00

Εκπαίδευση

 • 1987: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 1983: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ετερογενής Κατάλυση, Περιβαλλοντική Κατάλυση, Χημική Κινητική, Θερμοδυναμική:Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων καταλυτών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Μελέτες της δράσης των προωθητών στην ετερογενή κατάλυση. Χαρακτηρισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων επιφανειών και υλικών με χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης πχ XPS, XRD, SEM, ΤΕΜ, FTIR, ICP, TPD, TPR, BET, κλπ.  
 • Προστασία-Διαχείριση Περιβάλλοντος: Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων και διεργασιών για την διαχείριση αέριων ρύπων (πχ NOx, CO, H/Cs, SO2, H2S) που εκπέμπονται από στάσιμες ή κινητές πηγές ρύπανσης.  
 • Ηλεκτροχημεία και Ηλεκτροκατάλυση: Μελέτες της φυσικοχημικής συμπεριφοράς νέων ηλεκτροκαταλυτών. Μελέτες της φυσικοχημικής συμπεριφοράς και σχεδιασμός Κυψελίδων Καυσίμου.  
 • Φυσικοχημική Ανάλυση και Σχεδιασμός πολυφασικών καταλυτικών αντιδραστήρων, ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων και διεργασιών.  
 • Φαινόμενο Ηλεκτροχημικής Προώθησης ή NEMCA: Τροποποίηση των εγγενών ιδιοτήτων (ενεργότητας, εκλεκτικότητας) των καταλυτών με ηλεκτροχημικές μεθόδους.  
 • Προηγμένη Αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου: Ανάπτυξη νέων μεθόδων αναβάθμισης και αποτελεσματικότερης χρήσης του φυσικού αερίου.  
 • Προηγμένη Διαχείριση/αξιοποίηση του βιοαερίου και άλλων προϊόντων της βιομάζας.  
 • Παραγωγή Η2: από CH4 και C2+ υδρογονάνθρακες, βιοαέριο και νερό.  
 • Βιοκαύσιμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.  
 • Περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση του CO2 (δέσμευση, παραγωγή χρήσιμων χημικών και καυσίμων)

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ΘΑΛΗΣ: Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργιας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του Αζώτου. Προϋπολογισμός: €164.000/ €600.000. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2011-2015).
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Ε.Α. & Ε.Ο.Α. Προϋπολογισμός: €140.000. Χρηματοδότηση: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, (2012-2014).
 • ΠΕΝΕΔ-03: Καινοτόμος διεργασία απευθείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και Η2 από επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων ποικίλου COD. Συνεργασία με εταιρεία Watersafe A.E., Ελλάς. Προϋπολογισμός: €114.000. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ & Ε.Ε. (2005-09).
 • ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕΔ 2003: Ανάπτυξη καινοτόμων εξαιρετικά ενεργών, εκλεκτικών και οικονομικά ανακυκλώσιμων καταλυτών για τον έλεγχο εκπομπών αυτοκινήτων. Προϋπολογισμός: € 114.000. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ και Ε.Ε. (2005-2009).
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο ρυπογόνων εκπομπών. Προϋπολογισμός: €35.690. Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ & Ε.Ε.(2003-2007).

Διακρίσεις

 • Associate Editor του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Frontiers in Environmental Science
 • Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Advisory Board) των Επιστημονικών Περιοδικών:i)The Open Energy and Fuels Journal, ii)The Open Fuel Cells Journal, iii) The Open Environmental Engineering Journa; Bentham Open.
 • Πρόεδρος και Διοργανωτής του 12ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης, Χανιά, Οκτώβριος 25-27, 2012.  
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής των διεθνών Συνεδρίων: i) 6th Int. Conf. on Environmental Chemistry & Engineering, Rome, Italy, July 24-25, 2017, ii)Int. Conf. on Renewable and non Renewable Energy Sources, Valencia, Spain, Nov. 9-11, 2017  
 • Περισσότερες από 2500 αναφορές (citations) του ερευνητικού μου έργου (Η-index=32).  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I.V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, S. Kampouri, M.J. Taylor, G. Kyriakou, R.M. Lambert, Stabilization of Catalyst particles against sintering on oxide supports with high oxygen ion lability exem-plified by Ir-catalysed decomposition of N2O, Applied Catalysis B: Environmental, 192 (2016) 357-364
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, Biogas Manangement: Advanced Utilization for Production of renewable energy and Added-Value Chemicals. Review, Frontiers in Environmental Sciences, 5 (2017) 7
 • M.A. Goula, N.D. Charisiou, G. Siakavelas, L. Tzounis, I. Tsiaoussis, P. Panagiotopoulou, G. Goula, I.V. Yentekakis, Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts, International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 13724-13740.
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, A. Katsoni, E. Diamadopoulos, D. Mantzavinos, A. Delimitis, Dry reforming of methane: Catalytic performance and stability of Ir catalysts supported on γ-Al2O3, Zr0.92Y0.08O2-δ (YSZ) or Ce0.9Gd0.1O2-δ (GDC) supports,Topics in Catalysis, 58(18) (2015) 1228-1241.
 • T. Papadam, G. Goula, I.V. Yentekakis, Long-term operation stability tests of intermediate and high temperature Ni-based anodes’ SOFCs directly fuelled with simulated biogas mixtures, International Journal of Hydrogen Energy, 37 ( 2012) 16680-16685
 • I.V. Yentekakis, M. Konsolakis,Three-Way Catalysis, in “Handbook of Perovskites and Related Mixed Oxides”, Eds. P. Granger, V. Parvulescu, S. Kaliaguine, W. Prellier,Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2015.
 • A. Papavasiliou, A. Tsetsekou, V. Matsouka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, N. Boukos, Development of a Ce-Zr-La modified Pt/γ-Al2O3 TWCs’ washcoat: Effect of synthesis procedure on catalytic behaviour and thermal durability, Applied Catalysis B 90 (2009) 162-174.
 • V. Matsuka, M. Konsolakis, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis, In situ DRIFTS study of the effect of structure (CeO2-La2O3) and surface (Na) modifiers on the catalytic and surface behaviour of Pt/γ-Al2O3 catalyst under simulated exhaust conditions, Applied Catalysis B: Environmental, 84, 715-722 (2008).
 • I.V. Yentekakis, T. Papadam, G. Goula, Electricity Production from Wastewater Treatment via a Novel Biogas-SOFC Aided Process, Solid State Ionics, 179, 1521-1526 (2008).
 • S. Koukiou, M. Konsolakis, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis, Spectroscopic evidence for the mode of action of alkali promoters in Pt-catalysed de-NOx chemistry, Applied Catalysis B: Environmental, 76, 101-106 (2007).   

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Γεωργία Μποτζολάκη
 • Γεώργιος Αρτεμάκης