Ιωάννης Γεντεκάκης
Καθηγητής, Φυσικοχημεία
Εργαστήριο  Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών
Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 141Β92 Κτίριο Επιστημών 
 • Τηλέφωνο +30 28210 37752, Κινητό +30 6977 437 999, FAX +30 28210 37843
 • Email:yyentek<στο>isc.tuc.gr
 • Προσωπική ιστοσελίδα:http://www.pccplab.tuc.gr/1431.html
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-13:00

Εκπαίδευση

 • 1987: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • 1983: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Tμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ετερογενής Κατάλυση, Περιβαλλοντική Κατάλυση, Χημική Κινητική, Θερμοδυναμική:Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων καταλυτών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Μελέτες της δράσης των προωθητών στην ετερογενή κατάλυση. Χαρακτηρισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων επιφανειών και υλικών με χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης πχ XPS, XRD, SEM, ΤΕΜ, FTIR, ICP, TPD, TPR, BET, κλπ.  
 • Προστασία-Διαχείριση Περιβάλλοντος: Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων και διεργασιών για την διαχείριση αέριων ρύπων (πχ NOx, CO, H/Cs, SO2, H2S) που εκπέμπονται από στάσιμες ή κινητές πηγές ρύπανσης.  
 • Ηλεκτροχημεία και Ηλεκτροκατάλυση: Μελέτες της φυσικοχημικής συμπεριφοράς νέων ηλεκτροκαταλυτών. Μελέτες της φυσικοχημικής συμπεριφοράς και σχεδιασμός Κυψελίδων Καυσίμου.  
 • Φυσικοχημική Ανάλυση και Σχεδιασμός πολυφασικών καταλυτικών αντιδραστήρων, ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων και διεργασιών.  
 • Φαινόμενο Ηλεκτροχημικής Προώθησης ή NEMCA: Τροποποίηση των εγγενών ιδιοτήτων (ενεργότητας, εκλεκτικότητας) των καταλυτών με ηλεκτροχημικές μεθόδους.  
 • Προηγμένη Αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου: Ανάπτυξη νέων μεθόδων αναβάθμισης και αποτελεσματικότερης χρήσης του φυσικού αερίου.  
 • Προηγμένη Διαχείριση/αξιοποίηση του βιοαερίου και άλλων προϊόντων της βιομάζας.  
 • Παραγωγή Η2: από CH4 και C2+ υδρογονάνθρακες, βιοαέριο και νερό.  
 • Βιοκαύσιμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.  
 • Περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση του CO2 (δέσμευση, παραγωγή χρήσιμων χημικών και καυσίμων)

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου , αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο». (Τ2ΕΔΚ-00955: Eco-Bio-H2-FCs). Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ , 2ος ΚΥΚΛΟΣ. ροϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €208.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γεντεκάκης. Διάρκεια: 2020-2023.
 • «Development of new Catalysts for Efficient De-NOX Abatement of Automobile Exhaust Purification». (Τ7ΔΚΙ-00356: CatEfDeNOX). Πρόγραμμα: GRΕEK-CHINESE BILATERAL RESEARCH AND INNOVATION COOPERATION. Προϋπολογισμός: € 424.520,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €160.000,00. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης. Διάρκεια: 2019-2022.

 •  “Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο». (Τ1ΕΔΚ-00782: ECO-ETHYLENE). URL: https://www.eco-ethylene.tuc.gr/el/archi/ Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 1ος ΚΥΚΛΟΣ. Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €275.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης. Διάρκεια: 2018-2021.

 •  "Περιβαλλοντική διαχείριση CO2 μέσω της μετατροπής του σε αναβαθμισμένα χημικά προϊόντα." Πρόγραμμα: Υποτροφία Αριστείας για μεταδιδακτορική Έρευνα-Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.  Προϋπολογισμός: €12000. Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γεντεκάκης/Γραμματική Γούλα. Διάρκεια: 2016-2018.

Διακρίσεις

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I.V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, A. Katsoni, E. Diamadopoulos, D. Mantzavinos, A. Delimitis. Dry reforming of methane: Catalytic performance and stability of Ir catalysts supported on γ-Al2O3, Zr0.92Y0.08O2-δ (YSZ) or Ce0.9Gd0.1O2-δ (GDC) supports. Topics in Catalysis, 58(18) (2015) 1228-1241. (IF=2.487; Citations: 19)
 • M.A. Goula, K.N. Papageridis, N.D. Charisiou, E. Pachatouridou, E. Papista, E.F. Iliopoulou, A. Delimitis, G.E. Marnellos, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis. A comparative study of the H2-assisted SCR of NO by C3H6 over noble metal (Pt, Pd, Ir)/γ-Al2O3 catalysts. Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(2) (2016) 1629-1641. (IF=4.010; Citations: 10)
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, S. Kampouri, M.J. Taylor, G. Kyriakou, R. M. Lambert. Stabilization of Catalyst particles against sintering on oxide supports with high oxygen ion lability exemplified by Ir-catalysed decomposition of N2O.  Applied Catalysis B: Environmental, 192 (2016) 357-364.  (IF=14.229; Citations: 21)
 • M.A Goula, N.D. Charisiou, G. Siakavelas, L. Tzounis, I. Tsiaoussis, P. Panagiotopoulou, G. Goula, I.V. Yentekakis. Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts. International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 13724-13740 (IF=4.229; Citations: 51)
 • I. V. Yentekakis, G. Goula. Biogas Manangement: Advanced Utilization for Production of renewable energy and Added-Value Chemicals. Review. Frontiers in Environmental Science, 5 (2017) 7.   (IF=5.60; Citations: 21)
 • I. V. Yentekakis, G. Goula, S. Kampouri, I. Betsi-Argyropoulou, P. Panagiotopoulou, , M. J. Taylor, G. Kyriakou, R. M. Lambert. Ir-catalyzed Nitrous oxide (N2O) decomposition: Effect of the Ir particle size and meta-support interactions, Catalysis Letters, 148 (2018) 341-347.  (IF=2.911; Citations: 8)
 • N.D. Charisiou, G. Siakavelas, L. Tzounis, V. Sebastian, A. Monzon, M.A. Baker, S.J. Hinder, K. Polychronopoulou, I.V. Yentekakis, M.A. Goula. An in depth investigation of deactivation through carbon formation during the biogas dry reforming reaction for Ni supported on modified with CeO2 and La2O3 zirconia catalysts. International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 18955-18976. (IF=4.229; Citations: 18)
 • G. Goula, G. Botzolaki, A. Osatiashtiani, M.A. Parlett, G. Kyriakou, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis. Oxidative thermal sintering and redispersion of Rh nanoparticles on supports with high oxygen ion lability, Catalysts, 2019, 9(6), 541. (IF=3.444; Citations: 2)
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, M. Hatzisymeon, I. Betsi-Argyropoulou, G. Botzolaki, K. Kousi, D.I. Kondarides, M.J. Taylor, C.M.A. Parlett, A. Osatiashtiani, G. Kyriakou, J.P. Holgado, R.M. Lambert. Effect of support oxygen storage capacity on the catalytic performance of Rh nanoparticles for CO2 reforming of methane. Applied Catalysis B: Environmental, 243 (2019) 490-501. (IF=14.229; Citations: 24)
 • I.V. Yentekakis, P. Vernoux, G. Goula, A. Caravaca. Electropositive promotion by alkalis or alkaline earths of Pt-group metals in emissions control catalysis: A Status Report. Catalysts, 2019, 9 (2), 157. (IF=3.444; Citations: 2)
 •  

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Γεώργιος Αρτεμάκης
 • Ελένη Ζίκου
 • Γεωργία Μποτζολάκη
 • Ανατολή Ροντογιάννη