Ζωή Δόκου
Ερευνητική συνεργάτιδα και Διδακτικό Προσωπικό, Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2008: Ph.D.: Civil and Environmental Engineering, University of Vermont, USA.
 • 2002: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των υδατικών πόρων:

 • Μοντελοποίηση υπόγειας ροής και μεταφοράς ρύπων στην κορεσμένη και ακόρεστη ζώνη
 • Υφαλμύρινση υπόγειων υδροφορέων
 • Μοντελοποίηση μεταφοράς NAPL (Non-AqueousPhaseLiquids) στο υπέδαφος
 • Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Βέλτιστες στρατηγικές εντοπισμού πηγών ρύπανσης
 • Εξελικτικοί αλγόριθμοι

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Multi-objective optimization of co-solvent flushing of NAPLs from contaminated groundwater – Funded by the General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Education and Religious Affairs of Greece, Bilateral R & T Cooperation between Greece-Turkey (2013-2015)
 • Chromium in Asopos groundwater system: Remediation technologies and Measures - LIFE ENV CHARM (2011- 2015).
 • Development of an electrical tomography study and groundwater modeling of the coastal area of PIRKAL (2009-2010).
 • Development of a remediation design of the coastal area of PIRKAL (2008-2009).
 • Monitoring, forecasting and best practices for flood mitigation and prevention in the CADGES region - FLOODMED 5D214 (2008).
 • Optimal search strategy for the definition of a DNAPL (Dense Non-Aqueous Phase Liquid) source. Funded by the US Department of Defence - Strategic Environmental Research and Development Program (2003-2008).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • N.N. Kourgialas, Z. Dokou, G.P. Karatzas, G. Panagopoulos, P. Soupios, A. Vafidis, E. Manoutsoglou, M. Schafmeister, Saltwater intrusion in an intensively irrigated agricultural area: combining density-dependent modeling and geophysical methods, Environmental Earth Sciences, 75:15, 2016
 • Z. Dokou, N.N. Kourgialas and G.P. Karatzas, Assessing groundwater quality in Greece based on spatial and temporal analysis, Environmental Monitoring and Assessment, 187:774, 2015
 • Z. Dokou, V. Karagiorgi, G.P. Karatzas, N.P. Nikolaidis and N. Kalogerakis, Large scale groundwater flow and hexavalent chromium transport modeling under current and future climatic conditions: The case of Asopos River Basin, Environmental Science and Pollution Research (online first) doi:10.1007/s11356-015-5771-1, 2015
 • G.P. Karatzas, Z. Dokou, Optimal management of saltwater intrusion in the coastal aquifer of Malia, Crete (Greece), using particle swarm optimization, Hydrogeology Journal, 23 (6), 1181-1194, 2015
 • N.N. Kourgialas, Z. Dokou, G.P. Karatzas, Statistical analysis and ANN Modeling for Predicting Hydrological Extremes under Climate Change Scenarios. Journal of Environmental Management, 154, 86–101, 2015
 • E. Tapoglou, I.C. Trichakis, Z. Dokou, G.P. Karatzas and N. Nikolos, Groundwater level prediction under various climate change scenarios using an artificial neural network trained with particle swarm optimization algorithm, Hydrological Sciences Journal, 59 (6), 1225–1239, 2014
 • E. Seferou, P. Soupios, N. Kourgialas, Z. Dokou, G. Karatzas, N. Papadopoulos, E. Candasayar, A. Sarris, M. Sauter Olive oil mill waste transport in unsaturated and saturated laboratory conditions using geophysical techniques and the FEFLOW model, Hydrogeology Journal, 21 (6), 1219-1234, 2013
 • Z. Dokou and G.P. Karatzas, Multi-objective optimization for free phase LNAPL recovery using evolutionary computation algorithms, Hydrological Sciences Journal, 58 (3), 671–685, 2013.
 • D. Moraetis, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, Z. Dokou, N. Kalogerakis, L. Winkel, A. Palaiogianni-Bellou, Origin and mobility of hexavalent chromium in North-Eastern Attica, Greece, Applied Geochemistry, 27 (6), 1170-1178, 2012.
 • Z. Dokou and G.P. Karatzas, Saltwater intrusion estimation in a karstified coastal system using density-dependent modelling and comparison with the sharp-interface approach, Hydrological Sciences Journal, 57 (5), 985 – 999, 2012.