Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς
Ερευνητικός Συνεργάτης & Διδάσκων,
Υδρολογία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2010: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • 2004: M.Sc.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • 2001: Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των υδατικών πόρων:

 • Υδρολογία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία
 • Διαχείριση Χωρικής & Υδρομετεωρολογικής Πληροφορίας
 • Γεωμορφολογία & GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) - Τηλεπισκόπιση
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Πρόβλεψη & Αντιμετώπιση) Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων  
 • Προσομοίωση Φυσικών Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Εκτίμηση Επικινδυνότητας & Ζημιών 
 • Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής στους Υδατικούς Πόρους
 • Μοντελοποίηση Υπόγειας Ροής και Μεταφοράς Ρύπων στην Κορεσμένη και Ακόρεστη Ζώνη

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ERMIS-F Interreg V-A Greece – Cyprus: Web services for environmental risk– Floods (2017-2020).
 • AgroClimaWater - Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries - Climate Change Adaptation project application - LIFE14 CCA/GR/000389» LIFE (2015-2020).
 • An integrated decision making system for water resources management in olive and citrus crops - prediction of natural and man-made hazards. AgroETAK (2014-2015)
 • CASCADE: Catastrophic Shifts in drylands: how can we prevent ecosystem Degradation?» Collaborative Project/ Large Scale Integrated Project FP7-ENV-2011 (2013-2017)
 • High frequency monitoring system for integrated water management of rivers - ΘΑΛΗΣ (2012-2015).  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kourgialas, N.N., Dokou, Z. and Karatzas, G.P., 2015. Statistical Analysis and ANN Modeling for Predicting Hydrological Extremes under Climate Change Scenarios. Journal of Environmental Management ,154: 86-101.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., 2015. A modeling approach for agricultural water management in citrus orchards: Cost-effective irrigation scheduling and agrochemical transport simulation. Environmental Monitoring and Assessment, 187(7):4655, DOI 10.1007/s10661-015-4655-7
 • Dokou, Z., Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., 2015. Assessing groundwater quality in Greece based on spatial and temporal analysis. Environmental Monitoring and Assessment, 187: 774 DOI 10.1007/s10661-015-4998-0.
 • Kourgialas, N.N., Dokou Z., Karatzas G.P., Panagopoulos G., Soupios, P., Vafidis, A,Manoutsoglou E., Schafmeister M., 2016. Saltwater intrusion in an irrigated agriculturalarea: combining density-dependent modeling and geophysical methods. EnvironmentalEarth Science, 75:15 DOI 10.1007/s12665-015-4856-y
 • Kourgialas, N.N., Koubouris, G.C., Karatzas, G.P. Metzidakis I., 2016. Assessing water erosionin Mediterranean tree crops using geoinformatic techniques and field measurements; the effect of climate change. Natural Hazards, DOI: 10.1007/s11069-016-2354-5.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., 2016. A flood risk decision making approach for Mediterranean tree crops using GIS; climate change effects and flood-tolerant species. Environmental Science and Policy, 63:132-142, DOI: 10.1016/j.envsci.2016.05.020
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., Koubouris, G.C., 2017. GIS policy approach for assessing the effect of fertilizers on the quality of drinking and irrigation water and wellhead protection zones (Crete, Greece). Journal of Environmental Management, 189: 150-159.
 • Morianou, G. G., Kourgialas, N. N., Karatzas, G. P., Nikolaidis, N. P. 2017. River flow and sediment transport simulation based on a curvilinear and rectilinear grid modelling approach-a comparison study. Water Science and Technology ws2017031; DOI: 10.2166/ws.2017.031.
 • Kourgialas, N.N., Doupis, G., Psarras, G., Sergentani, C., Digalaki, N., Koubouris. G.C. 2017. Soil management and composted olive mill waste recycling effects on salinity and seasonal water storage in a Mediterranean drought affected olive tree area. Desalination and Water Treatment Journal (accepted)
 • Kourgialas, N. N., Karatzas, G. P. 2017. A national scale flood hazard mapping methodology: The case of Greece - protection and adaptation policy approaches. Science of the Total Environment 601–602, 441–452.

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων

Διδασκαλία μαθήματος στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"

 • [ΜΠ 436] Διαχείριση Υδατικών Πόρων (8ο εξάμηνο - Επιλογής)

Διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων

 • [MΠ 133] Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ (1ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • [MΠ 224] Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (4ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)