Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς
Ερευνητικός Συνεργάτης & Διδάσκων,
Υδρολογία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2010: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • 2004: M.Sc.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • 2001: Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των υδατικών πόρων:

 • Υδρολογία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία
 • Διαχείριση Χωρικής & Υδρομετεωρολογικής Πληροφορίας
 • Γεωμορφολογία & GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) - Τηλεπισκόπιση
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Πρόβλεψη & Αντιμετώπιση) Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων  
 • Προσομοίωση Φυσικών Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Εκτίμηση Επικινδυνότητας & Ζημιών 
 • Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής στους Υδατικούς Πόρους
 • Μοντελοποίηση Υπόγειας Ροής και Μεταφοράς Ρύπων στην Κορεσμένη και Ακόρεστη Ζώνη

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ERMIS-F Interreg V-A Greece – Cyprus: Web services for environmental risk– Floods (2017-2020).
 • AgroClimaWater - Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries - Climate Change Adaptation project application - LIFE14 CCA/GR/000389» LIFE (2015-2020).
 • An integrated decision making system for water resources management in olive and citrus crops - prediction of natural and man-made hazards. AgroETAK (2014-2015)
 • CASCADE: Catastrophic Shifts in drylands: how can we prevent ecosystem Degradation?» Collaborative Project/ Large Scale Integrated Project FP7-ENV-2011 (2013-2017)
 • High frequency monitoring system for integrated water management of rivers - ΘΑΛΗΣ (2012-2015).  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kourgialas, N.N., Dokou, Z. and Karatzas, G.P., 2015. Statistical Analysis and ANN Modeling for Predicting Hydrological Extremes under Climate Change Scenarios. Journal of Environmental Management ,154: 86-101.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., 2015. A modeling approach for agricultural water management in citrus orchards: Cost-effective irrigation scheduling and agrochemical transport simulation. Environmental Monitoring and Assessment, 187(7):4655, DOI 10.1007/s10661-015-4655-7
 • Dokou, Z., Kourgialas, N.N. and Karatzas, G.P., 2015. Assessing groundwater quality in Greece based on spatial and temporal analysis. Environmental Monitoring and Assessment, 187: 774 DOI 10.1007/s10661-015-4998-0.
 • Kourgialas, N.N., Dokou Z., Karatzas G.P., Panagopoulos G., Soupios, P., Vafidis, A,Manoutsoglou E., Schafmeister M., 2016. Saltwater intrusion in an irrigated agriculturalarea: combining density-dependent modeling and geophysical methods. EnvironmentalEarth Science, 75:15 DOI 10.1007/s12665-015-4856-y
 • Kourgialas, N.N., Koubouris, G.C., Karatzas, G.P. Metzidakis I., 2016. Assessing water erosionin Mediterranean tree crops using geoinformatic techniques and field measurements; the effect of climate change. Natural Hazards, DOI: 10.1007/s11069-016-2354-5.
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., 2016. A flood risk decision making approach for Mediterranean tree crops using GIS; climate change effects and flood-tolerant species. Environmental Science and Policy, 63:132-142, DOI: 10.1016/j.envsci.2016.05.020
 • Kourgialas, N.N., Karatzas, G.P., Koubouris, G.C., 2017. GIS policy approach for assessing the effect of fertilizers on the quality of drinking and irrigation water and wellhead protection zones (Crete, Greece). Journal of Environmental Management, 189: 150-159.
 • Morianou, G. G., Kourgialas, N. N., Karatzas, G. P., Nikolaidis, N. P. 2017. River flow and sediment transport simulation based on a curvilinear and rectilinear grid modelling approach-a comparison study. Water Science and Technology ws2017031; DOI: 10.2166/ws.2017.031.
 • Kourgialas, N.N., Doupis, G., Psarras, G., Sergentani, C., Digalaki, N., Koubouris. G.C. 2017. Soil management and composted olive mill waste recycling effects on salinity and seasonal water storage in a Mediterranean drought affected olive tree area. Desalination and Water Treatment Journal (accepted)
 • Kourgialas, N. N., Karatzas, G. P. 2017. A national scale flood hazard mapping methodology: The case of Greece - protection and adaptation policy approaches. Science of the Total Environment 601–602, 441–452.

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων

Διδασκαλία μαθήματος στο πλαίσιο της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"

Διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων