Δημήτρης Καλδέρης
Καθ. Εφαρμογών Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2001: Ph.D.: Environmental Chemistry, School of Chemistry, University of Leeds, Leeds, UK
 • 1997: B.Sc.: Chemistry, School of Chemistry, University of Leeds, Leeds, UK

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων

 • Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων με υπερκρίσιμο και υποκρίσιμο νερό  
 • Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων για την παραγωγή υλικών προστιθέμενης αξίας  
 • Τεχνολογίες αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών  

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ΕΣΠΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Μοντέλο πολυπαραμετρικής εκτίμησης βαθμού επικινδυνότητας του ρυπαντικού φορτίου των αγωγών ομβρίων υδάτων στον κόλπο των Χανίων. 2011-2014  
 • Εκπόνηση μελέτης για τη διερεύνηση, αξιολόγηση & αποκατάσταση ανεξέλεγκτων ρυπασμένων χώρων/εγκαταστάσεων από βιομηχανικά & επικίνδυνα απόβλητα – Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 2009  
 • Εκπόνηση μελέτης για τη διάθεση βιοαποδομήσιμου κλάσματος απορριμμάτων Δήμου Ελευσίνας: Αξιολόγηση με κριτήρια τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά – Δήμος Ελευσίνας 2008  
 • Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Απογραφή αξιολόγησης δυνατοτήτων διάθεσης και επεξεργασίας ιλύος στην Περιφέρεια Κρήτης» - Περιφέρεια Κρήτης 2007.  
 • HARMONICA - Production of High Added Value Products for Environmental Applications from Agricultural by-products in India - Activated Carbon Production from Bagasse & Rice Husks - EUROPEAN UNION-INDIA CROSSCULTURAL PROGRAMME (ALA/95/23/2003/077-124). 2005-2007.  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Hawthorne, S.B., Lagadec, A.J.M., Kalderis, D., Lilke, A.V., Miller, D.J., Pilot-Scale Destruction of TNT, RDX and HMX on Contaminated Soils Using Subcritical Water, Environmental Science and Technology 2000, 34, 3224-3228.
 • D. Kalderis, D. Koutoulakis, P. Paraskeva, E. Diamadopoulos, E. Otal, J.Olivares del Valle, C. Fernandez-Pereira, Adsorption of Polluting Substances on Activated Carbon Prepared from Rice Husk and Sugarcane Bagasse, Chemical Engineering Journal 2008, 144, 42-50.
 • Kalderis D., Boopathy R., Juhasz A. Comfort S., Soils contaminated with explosives - environmental fate and evaluation of state-of-the-art treatment processes: A review (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry 2011, 83 (7), 1407-1484.
 • Vasileia M. Daskalaki, Eleni S. Timotheatou, Alexandros Katsaounis, D. Kalderis, Degradation of Reactive Red 120 using hydrogen peroxide in subcritical water, Desalination 2011, 274 (1-3), 200-205.
 • Pellera F-M., Giannis A., Kalderis D., Anastasiadou K., Stegmann R., Wang J-Y., Gidarakos E., Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions on biochars prepared from agricultural by-products, Journal of Environmental Management 2012, 96(1), 35-42.
 • Agrafioti E., Bouras G., Kalderis D., Diamadopoulos E., Biochar production from sewage sludge pyrolysis, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2013, 101, 72-78.