Άρης Νικολάου
Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2009: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Υγειονομική και Περιβαλλοντική Μηχανική», Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2007: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς χαρακτηρισμού και εξυγίανσης ρυπασμένων πεδίων (εδάφη και υπόγεια ύδατα) και διαχείρισης στερεών αστικών και επικίνδυνων αποβλήτων:

 • Εξυγίανση ρυπασμένων υδάτων και εδαφών από πετρελαιοειδή.  
 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών / υπογείων υδάτων (Soil Vapour Extraction, Bioslurping).  
 • Διαχείριση επικίνδυνων – ειδικών αποβλήτων.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «Περιορισμός ελεύθερης ελαιώδους φάσης έμπροσθεν οικοπέδου και επί ακτογραμμής ΠΥΡΚΑΛ (ΕΛΠΕ)», ΕΛΠΕ – ΒΕΕ (2010-2013).
 • «Παρακολούθηση υδροφόρου ορίζοντα / υπεδάφους ΒΕΑ, ΕΛΠΕ – Υδρογεωλογική Μελέτη στις ΒΕΑ και λίμνη Κουμουνδούρου», ΕΛΠΕ – Πολυτεχνείο Κρήτης (2009).
 • «Πρόληψη Διαρροών, Άντληση Ελαιωδών και Αποκατάσταση του Υπεδάφους των ΒΕΑ, ΕΛΠΕ», ΕΛΠΕ – Πολυτεχνείο Κρήτης (2007-2009)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • A. Nikolaou, A. Giannis, E. Gidarakos. «Evaluation of a sequential aerobic-anaerobic treatment of municipal solid waste in a bioreactor landfill», International Journal of Environmental Engineering (2011).
 • A. Nikolaou, A. Giannis, E. Gidarakos. «Comparative Studies of Aerobic and Anaerobic Treatment of MSW Organic Fraction in Landfill Bioreactors», Environmental Technology (2010).
 • A. Giannis, A. Nikolaou, D. Pentari, E. Gidarakos. «Chelating agent-assisted electrokinetic removal of cadmium, lead and copper from contaminated soils», Environmental Pollution (2009).
 • A. Nikolaou, A. Giannis, E. Gidarakos. «Sequential Aerobic-Anaerobic Treatment of Municipal Solid Waste in a Bioreactor Landfill». Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium. Sardinia - Italy, 5-9 October 2009.
 • A. Nikolaou, A. Giannis, E. Gidarakos. «Comparison of aerobic and anaerobic degradation of municipal solid wastes in lab scale bioreactors». 11th International Conference on Environmental Science and Technology. Chania – Greece, 3-5 September 2009.
 • Nikolaou A., Giannis A., Gidarakos E., «Effect of chelates on heavy metals desorption from contaminated soil using different extraction techniques. Evaluation of soil use after electrokinetics». 1st International Conference on Hazardous Waste Management. Chania - Greece, 1-3 October 2008.