"Ανάλυση Κύκλου Ζωής κτιρίου και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα"

Περισσότερα

"Συσσώρευση Οργανικού Υλικού στα Εδάφη της Κρήτης: Ο Ρόλος της Βλάστησης"

Περισσότερα

"Η επίδραση της πίεσης στην αποδοτικότητα βιολογικών και χημικών μέσων διασποράς"

Περισσότερα

"Βέλτιστος σχεδιασμός με χρήση προσομοίωσης των αντλήσεων στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων"

Περισσότερα

"Περιγραφή τοπογραφικών οργάνων για τη μέτρηση μηκών, γωνιών και υψομέτρων"

Περισσότερα

"Αξιολόγηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Μεσόγειο με την ενσωμάτωση των απόψεων των εμπλεκόμενων μερών μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης...

Περισσότερα

"Διεργασίες αναερόβιας αναγωγικής αφαλογόνωσης σε καλλιέργειες εμπλουτισμού από θαλάσσια ιζήματα της λιμνοθάλασσας της Βενετίας"

Περισσότερα

"Εκτίμηση και Μοντελοποίηση Διασποράς Εκπομπών από τη Δραστηριότητα των Αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο των Χανίων"

Περισσότερα

"Μελέτη επίδρασης του οξειδίου του γραφενίου στη συμμεταφορά βιοκολλοειδών σε κορεσμένα πορώδη μέσα"

Περισσότερα

"Απομάκρυνση Βαρέων Μετάλλων από Επεξεργασμένα Λύματα με Τεχνητούς Υγροβιότοπους"

Περισσότερα