«Αξιολόγηση Απόδοσης και Έρευνας Εναλλακτικής Θερμικής Μόνωσης Βασισμένη σε Απόβλητα Πολυεστερικών Ινών»

Περισσότερα

Βελτιστοποίηση θερμικής συμπεριφοράς και ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταϊκού πλαισίου με τη χρήση υλικών αλλαγής φάσης»

Περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...

Περισσότερα

«Θόρυβος: Ορισμός, μορφές, πηγές & μελέτη των επιπτώσεων στη ζωή των ανθρώπων»

Περισσότερα

«Φωτοχημική διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας Aciclovir σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η2Ο2 και S2O8-2»

Περισσότερα

«Παραγωγή μεθανίου μέσω αναερόβιας συν-χώνευσης αποβλήτων ζωικής προέλευσης και διερεύνηση της χρήσης της χωνεμένης ιλύος»

Περισσότερα

«Κινητική μελέτη της φωτοχημικής διάσπασης της φαρμακευτικής ουσίας fluoxetine σε υδατικά διαλύματα»

Περισσότερα

«Επεξεργασία υγρών αστικών και γαλακτοκομικών αποβλήτων με μεμβράνες υπερδιήθησης και νανοδιήθησης, για την απομάκρυνση COD»

Περισσότερα

"Βιοαποδόμηση μικροπλαστικών πολυστυρενίου (PS) και πολυαιθυλενίου (LDPE) στο θαλάσσιο περιβάλλον σε μεσόκοσμους "

Περισσότερα

"Ολοκληρωμένη ανάπτυξη τεχνολογιών αποτοξικοποίησης και διαχείρισης αμιαντούχων υλικών"

Περισσότερα