"Υδρομεταλλουργική διεργασία για την ανάκτηση βασικών και κρίσιμων μετάλλων από πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων"

περισσότερα

"Μοντελοποίηση της γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου LDPE, PP και PET, μετά από έκθση σε UV ακτινοβολία"

περισσότερα

"Mαθηματική προτυποποίηση συστήματος βιοαερίου από γεωργο-κτηνοτροφικά παρα-προϊόντα για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας: Η περίπτωση του...

περισσότερα

"Εφαρμογή βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων στην επεξεργασία στερέων αποβλήτων θερμοκηπίου"

περισσότερα

"Ανάλυση λειτουργίας και μελέτη ευαισθησίας συγκεντρωτικού συλλέκτη Fresnel σε συνδυασμό με θερμική αποθήκευση"

περισσότερα

"Ανάλυση Κύκλου Ζωής κτιρίου και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα"

περισσότερα

"Συσσώρευση Οργανικού Υλικού στα Εδάφη της Κρήτης: Ο Ρόλος της Βλάστησης"

περισσότερα

"Η επίδραση της πίεσης στην αποδοτικότητα βιολογικών και χημικών μέσων διασποράς"

περισσότερα

"Βέλτιστος σχεδιασμός με χρήση προσομοίωσης των αντλήσεων στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων"

περισσότερα

"Περιγραφή τοπογραφικών οργάνων για τη μέτρηση μηκών, γωνιών και υψομέτρων"

περισσότερα