"Ολοκληρωμένη επεξεργασία αποβλήτων κλωστοϋφαντουργίας με χημικές και βιολογικές διεργασίες σε MBBR σύστημα"

Περισσότερα

"Βελτιστοποίηση της δυναμικής απόκρισης δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου"

Περισσότερα

"Εισάγοντας περιβαλλοντικές παραμέτρους, εργαλεία και μεθοδολογία για βιοκλιματικό σχεδιασμό ελεύθερων αστικών χώρων για το Μεσογειακό κλίμα"

Περισσότερα

"Επαναχρησιμοποίηση νερού και η Κοινωνική αποδοχή του»"

Περισσότερα

"Προσδιορισμός νιτρορύπανσης υπόγειων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού με χρήση ANNs"

Περισσότερα

"Εκτίμηση του Ποσοστού Εδαφικής Διάβρωσης στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, με χρήση τεχνολογιών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων...

Περισσότερα

"Υδρομεταλλουργική διεργασία για την ανάκτηση βασικών και κρίσιμων μετάλλων από πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων"

Περισσότερα

"Μοντελοποίηση της γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου LDPE, PP και PET, μετά από έκθση σε UV ακτινοβολία"

Περισσότερα

"Mαθηματική προτυποποίηση συστήματος βιοαερίου από γεωργο-κτηνοτροφικά παρα-προϊόντα για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας: Η περίπτωση του...

Περισσότερα

"Εφαρμογή βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων στην επεξεργασία στερέων αποβλήτων θερμοκηπίου"

Περισσότερα