"Βέλτιστη προσθήκη πολυμερών επίπλευσης για την επεξεργασία αστικών λυμάτων"

περισσότερα

"Μελέτη αποτελεσματικότητας τεχνητού υγροβιότοπου με αλόφυτα για την απομάκρυνση Cd, Ni και Zn από αστικά λύματα"

περισσότερα

"Σύνθεση οξειδίου του γραφενίου και αναγωγή του με διάφορα αναγωγικά αντιδραστήρια"

περισσότερα

"Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πλαστικών από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εφαρμογή τους στην παρασκευή τσιμεντοκονιάματος"

περισσότερα

"Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες Ni και Ru"

περισσότερα

"Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης των δυναμικών δονήσεων σε σιδηροδρομικά επιχώματα"

περισσότερα

"Βιοοικονομία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: Βιβλιομετρική ανάλυση με χρήση δικτύων"

περισσότερα

"Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων υδρολογικής προσομοίωσης πλημμυρικού γεγονότος & προσομοίωσης υδραυλικού κύματος σε μια μικρής έκτασης υδρολογική...

περισσότερα

"Ανάλυση, μοντελοποίηση, ταυτοποίηση του μοντέλου και σύγκριση δεδομένων δύο πρότυπων κτιρίων με χρήση του λογισμικού Energy Plus"

περισσότερα

"Παρουσία και τύχη βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων"

περισσότερα