"Υδρογόνωση του CO2 προς παραγωγή μεθανίου σε υποστηριγμένα νάνο-σωματίδια Rh. Επίδραση του φορέα."

Περισσότερα

"Επίδραση βιοεξανθρακώματος (biochar) από λυματολάσπη στην καλλιέργεια τομάτας (Solanum lycopersicum L.)"

Περισσότερα

"Ενεργειακός Σχεδιασμός Οικίας με Χρήση λογισμικού Revit"

Περισσότερα

"Έλεγχος τοξικότητας ψευδαργύρου (Zn) και χαλκού (Cu) σε βακτήρια εδάφους και θαλασσινού νερού"

Περισσότερα

"Ανάπτυξη τεχνικών ανακύκλωσης σε απόβλητα φωτοβολταϊκά πλαίσια 1ης και 2ης γενιάς"

Περισσότερα

"Ανθρώπινη έκθεση και δόση σε αιωρούμενα σωματίδια σε χώρους της σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος"

Περισσότερα

"Παραγωγή βιοαερίου από βιοστερεά μικροκοσκίνησης σε αναερόβιους χωνευτές ακινητοποιημένης βιομάζας - Η επίδραση των φορέων ακινητοποίησης"

Περισσότερα

"Επεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (ΜDF)"

Περισσότερα

"Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής του υδροφορέα Αποκόρωνα Χανίων - Κλιματικά σενάρια"

Περισσότερα

"Aξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε νησιώτικο σύστημα. Εφαρμογή στην Κρήτη"

Περισσότερα