"Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης των δυναμικών δονήσεων σε σιδηροδρομικά επιχώματα"

περισσότερα

"Βιοοικονομία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: Βιβλιομετρική ανάλυση με χρήση δικτύων"

περισσότερα

"Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων υδρολογικής προσομοίωσης πλημμυρικού γεγονότος & προσομοίωσης υδραυλικού κύματος σε μια μικρής έκτασης υδρολογική...

περισσότερα

"Ανάλυση, μοντελοποίηση, ταυτοποίηση του μοντέλου και σύγκριση δεδομένων δύο πρότυπων κτιρίων με χρήση του λογισμικού Energy Plus"

περισσότερα

"Παρουσία και τύχη βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων"

περισσότερα

"Αξιολόγηση εναλλακτικών τύπων κτιρίων του τριτογενή τομέα με στόχο τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση"

περισσότερα

"Ανάλυση διασποράς σωματιδίων σε 2-διάστατο πορώδες μέσο με τη χρήση της μεθόδου των ροπών"

περισσότερα

"Διερεύνηση της επίδρασης χαλαζιακής άμμου και νανοσωματιδίων σε βακτήρια"

περισσότερα

"Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-ανωδομής στη σεισμική απόκριση δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού...

περισσότερα

"Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης «πράσινου» δώματος στη σεισμική απόκριση πολυόροφων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος"

περισσότερα