ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΧΥΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΖΕΟΛΙΘΟ

Περισσότερα

«Αναερόβια χώνευση ξηρού τύπου βιοστερεών μικροκοσκίνισης»

Περισσότερα

«Επαναχρησιμοποίηση νερού στη Κύπρο: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές»

Περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ»

Περισσότερα

« Μικροβιακή απόκριση στο σχηματισμό ‘’θαλάσσιου χιονιού’’ μετά από πετρελαϊκή ρύπανση και εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης»

Περισσότερα

« ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ»

Περισσότερα

«Βιοδιάσπαση μικροπλαστικών από LDPE στο θαλάσσιο περιβάλλον»

Περισσότερα

«Αξιολόγηση Απόδοσης και Έρευνας Εναλλακτικής Θερμικής Μόνωσης Βασισμένη σε Απόβλητα Πολυεστερικών Ινών»

Περισσότερα

Βελτιστοποίηση θερμικής συμπεριφοράς και ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταϊκού πλαισίου με τη χρήση υλικών αλλαγής φάσης»

Περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...

Περισσότερα