"Πειραματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μεταφορικό φόρτο σε αστικό περιβάλλον"

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάλυση απόδοσης θερμοηλεκτρικών διατάξεων για θέρμανση και ψύξη κτηρίων"

Διαβάστε περισσότερα

"Απόδοση Διασποράς πετρελαίου σε συνθήκες υψηλής πίεσης"

Διαβάστε περισσότερα

"Πρόβλεψη της χωρικής κατανομής υδραυλικού ύψους υδροφορέα με τη χρήση νευρωνικού δικτύου Ακτινικών Συναρτήσεων Βάσης "

Διαβάστε περισσότερα

"Ηλιακή φωτοκατάλυση ως μέθοδος απολύμανσης: παρασκευή καταλυτών και έλεγχος αδρανοποίησης παθογόνων βακτηρίων"

Διαβάστε περισσότερα

"Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα της λεκάνης Μοιρών, Ηρακλείου Κρήτης, με χρήση της μεθόδου DRASTIC-LU"

Διαβάστε περισσότερα

"Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείο με οξείδωση Photo Fenton"

Διαβάστε περισσότερα

"Φωτοκαταλυτική διάσπασης των φαρμακευτικών ουσιών SSRIs σε υδατικά διαλύματα"

Διαβάστε περισσότερα

"Η επίδραση βιοεξανθρακώματος (biochar) από οργανικά παραπροϊόντα στις καλλιέργειες Lolium perenne L. και Zea Mays L."

Διαβάστε περισσότερα

"Βέλτιστος σχεδιασμός αναχαίτησης της υφαλμύρισης με χρήση μοντέλων προσομοίωσης, βελτιστοποίησης και MATLAB – Εφαρμογή πεδίου στην περιοχή Τροιζήνα…

Διαβάστε περισσότερα