"Παρουσία και τύχη βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων"

Διαβάστε περισσότερα

"Αξιολόγηση εναλλακτικών τύπων κτιρίων του τριτογενή τομέα με στόχο τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση"

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάλυση διασποράς σωματιδίων σε 2-διάστατο πορώδες μέσο με τη χρήση της μεθόδου των ροπών"

Διαβάστε περισσότερα

"Διερεύνηση της επίδρασης χαλαζιακής άμμου και νανοσωματιδίων σε βακτήρια"

Διαβάστε περισσότερα

"Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-ανωδομής στη σεισμική απόκριση δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού…

Διαβάστε περισσότερα

"Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης «πράσινου» δώματος στη σεισμική απόκριση πολυόροφων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος"

Διαβάστε περισσότερα

"Μελέτη της χωροχρονικης μεταβολής των γεγονότων ξηρασίας σε επιλεγμένες περιοχές της Κρήτης με τη χρήση των δεικτών SPI και SPEI"

Διαβάστε περισσότερα

"Χωρικές και Χρονικές Μεταβολές των Αναγκών Άρδευσης της Καλλιέργειας Ελιάς στο Ν. Ηρακλείου"

Διαβάστε περισσότερα

"Μοντελοποίηση της διάβρωσης όχθης του ποταμού Κοιλιάρη και μέτρα αποκατάστασης"

Διαβάστε περισσότερα

"Παραγωγή υδρογόνου με αναμόρφωση του προπανίου με ατμό με χρήση κατάλληλων καταλυτικών συστημάτων"

Διαβάστε περισσότερα