"Σύνθεση οξειδίου του γραφενίου και αναγωγή του με διάφορα αναγωγικά αντιδραστήρια"

Διαβάστε περισσότερα

"Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πλαστικών από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εφαρμογή τους στην παρασκευή τσιμεντοκονιάματος"

Διαβάστε περισσότερα

"Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες Ni και Ru"

Διαβάστε περισσότερα

"Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης των δυναμικών δονήσεων σε σιδηροδρομικά επιχώματα"

Διαβάστε περισσότερα

"Βιοοικονομία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: Βιβλιομετρική ανάλυση με χρήση δικτύων"

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων υδρολογικής προσομοίωσης πλημμυρικού γεγονότος & προσομοίωσης υδραυλικού κύματος σε μια μικρής έκτασης υδρολογική…

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάλυση, μοντελοποίηση, ταυτοποίηση του μοντέλου και σύγκριση δεδομένων δύο πρότυπων κτιρίων με χρήση του λογισμικού Energy Plus"

Διαβάστε περισσότερα

"Παρουσία και τύχη βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων"

Διαβάστε περισσότερα

"Αξιολόγηση εναλλακτικών τύπων κτιρίων του τριτογενή τομέα με στόχο τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση"

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάλυση διασποράς σωματιδίων σε 2-διάστατο πορώδες μέσο με τη χρήση της μεθόδου των ροπών"

Διαβάστε περισσότερα