"Αποδοτικότητα (βιο)τασιενεργών ουσιών στη διασπορά πετρελαίου υπό συνθήκες υψηλής πίεσης"

Περισσότερα

"Ανάλυση βιωσιμότητας της εισαγωγής ηλεκτρικών λεωφορείων σε μια Μεσογειακή πόλη: Εξέταση της περίπτωσης για την πόλη του Ρεθύμνου, στην Κρήτη"

Περισσότερα

"Μικροβιολογική ανάλυση και έλεγχος ποιότητας σε δείγματα θαλασσινού νερού και άμμου από παραλίες του νομού Χανίων"

Περισσότερα

"Μελέτη του Φυσιολογικού Ρόλου της 4-Υδροξυλάσης της Προλίνης Κατά την Ωρίμανση του Καρπού της Τομάτας"

Περισσότερα

"Πειραματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μεταφορικό φόρτο σε αστικό περιβάλλον"

Περισσότερα

"Ανάλυση απόδοσης θερμοηλεκτρικών διατάξεων για θέρμανση και ψύξη κτηρίων"

Περισσότερα

"Απόδοση Διασποράς πετρελαίου σε συνθήκες υψηλής πίεσης"

Περισσότερα

"Πρόβλεψη της χωρικής κατανομής υδραυλικού ύψους υδροφορέα με τη χρήση νευρωνικού δικτύου Ακτινικών Συναρτήσεων Βάσης "

Περισσότερα

"Ηλιακή φωτοκατάλυση ως μέθοδος απολύμανσης: παρασκευή καταλυτών και έλεγχος αδρανοποίησης παθογόνων βακτηρίων"

Περισσότερα

"Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα της λεκάνης Μοιρών, Ηρακλείου Κρήτης, με χρήση της μεθόδου DRASTIC-LU"

Περισσότερα