Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας του κ. Γεώργιου Φυντικάκη

με θέμα: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΣΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Πέμπτη 27 Αυγούστο 2020, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: us04web.zoom.us/j/78641645483

us04web.zoom.us/j/78641645483https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09

 

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας του κ. Γεώργιου Φυντικάκη

με θέμα: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΣΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Πέμπτη 27 Αυγούστο 2020, Ώρα: 13:00 Αίθουσα:  https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09

https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09https://us04web.zoom.us/j/78641645483?pwd=Uit2eXJQSzV5OHJER3FpRjdTdDEwdz09

 

 Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρος Καθηγητής    Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης (επιβλέπων)
  • Επίκουρη Καθηγήτρια   Παναγιωτιοπούλου Παρασκεύη
  • Καθηγητής         Κομνίτσας Κωνσταντίνος

(Ελληνικά)

Σήμερα η ρύπανση που προκαλείται από μία πληθώρα φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι φαρμακευτικές ουσίες σχεδιάζονται με τρόπο, ώστε να είναι βιολογικά ενεργές και να παραμένουν αμετάβλητες κατά τη χρήση τους από τον άνθρωπο. Επιπλέον, μέσα από επιστημονικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι οι συμβατικές μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων, όπως είναι και η δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία, είναι αναποτελεσματικές στη βίο - αποικοδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών. Επομένως, ο αυξανόμενος ρυθμός κατανάλωσης φαρμάκων, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η σταθερότητα των φαρμακευτικών ουσιών, έχει ως αποτέλεσμα αυτές να διοχετεύονται στο περιβάλλον όπως σε υπόγεια ύδατα, σε επιφανειακά ύδατα (λίμνες, ποτάμια και ρυάκια), σε θαλασσινά ύδατα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (εισροές και λύματα), εδάφη και ιλύς. Έχοντας την δυνατότητα να προκαλέσουν τόσο χρόνιες όσο και οξείες επιβλαβείς επιδράσεις στη φυσική χλωρίδα και πανίδα (όπως σε υδρόβιους οργανισμούς και στον άνθρωπο).

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων πέντε ετών από 2014 έως το 2019 σχετικά με την εμφάνιση των αντιμυκητιακών ουσιών στο περιβάλλον. Απεικονίζοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη μόλυνση περιβαλλοντικών διαμερισμάτων μέσων των   φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και τις προσπάθειες αποκατάστασης αυτών με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών.

Σκοπός λοιπόν της εν λόγω εργασίας είναι η σύντομη παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης στην ύπαρξη των αντιμυκητιακών ουσιών στο περιβάλλον. Επίσης, θα γίνει μία περιγραφή των πιθανών κινδύνων και των επιπτώσεων που δύναται να προκαλέσουν σε αυτό και κυρίως στους υδρόβιους οργανισμούς. Τέλος, θα παρουσιαστούν συγκεντρωτικά οι διάφορες μέθοδοι απομάκρυνσης αυτών, πέραν των συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις μελέτες που έχουν διεξαχθεί και αφορούν τη χρήση των Προηγμένων Διεργασιών Οξείδωσης (ΑΟΡs), όπως μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων  της οξείδωσης, της φωτόλυσης με χρήση UV ακτινοβολίας, της αποικοδόμησης με νανοδιήθηση συνδυασμένη με την αντίστροφη όσμωση και χρήση προηγμένων τεχνικών ηλεκτροχημικής διεργασίας (e peroxone) για την αποκατάσταση υδατικών περιβαλλοντικών συστημάτων τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες, επιβαρύνονται με μεγάλα φορτία αναδυόμενων ρυπαντικών ουσιών με συνέπεια την υποβάθμιση τους. Όπως είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα που πλέον έχουν αναδειχθεί ως μια νέα κατηγορία περιβαλλοντικού ρύπου. 

Λέξεις – Κλειδιά

Αντιμυκητιακά, Παρουσία αντιμυκητιακών στο περιβάλλον, Προηγμένες Διεργασίες Οξείδωσης _AOPs,