Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής της κας Ελευθερίας Καλαϊτζάκη

με θέμα : «Αξιολόγηση καταλληλότητας εμπλουτισμού του υδροφορέα του Γεροπόταμου στην περιοχή Μεσσαρά της νήσου Κρήτης»

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/83917827304

 

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής της κας Ελευθερίας Καλαϊτζάκη

με θέμα :  «Αξιολόγηση καταλληλότητας εμπλουτισμού του υδροφορέα του Γεροπόταμου στην περιοχή Μεσσαρά της νήσου Κρήτης»

Τρίτη 26  Ιανουαρίου 2021, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/83917827304?pwd=SWVzbkE2bk5STkt6dm94dVpoMnU1Zz09

 

Εξεταστική Επιτροπή

  1. Καρατζάς Γεώργιος (επιβλέπων)
  2. Νικολαΐδης Νικόλαος
  3. Βαρουχάκης Εμμανουήλ

 Περίληψη:

Σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, το ημι-άνυδρο κλίμα σε συνδυασμό με την εντατική γεωργία επιβαρύνει την έλλειψη εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων τα οποία έχουν υποστεί υπερεκμετάλλευση  ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε άρδευση.Μια τέτοια περίπτωση είναι η λεκάνη της Μεσσαράς στο νησί της Κρήτης, όπου αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένο κόστος όσον αφορά την άντληση των υπόγειων υδάτων, την εισβολή θαλασσινού νερού κατά μήκος της παράκτιας ζώνης και αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εξαφάνιση υγροτόπων). Ως αποτέλεσμα, για τη σταθεροποίηση των επιπέδων των υπόγειων υδάτων, η κυβέρνηση επέβαλε διαχειριστικά μέτρα για την σταθεροποίηση των υπόγειων υδάτων το 2017.

Αυτοί οι κανονισμοί απαγορεύουν μεταξύ άλλων, τη διάτρηση νέων πηγαδιών, την άντληση υπόγειων υδάτων πάνω από ορισμένα όρια και την τροποποίηση της τρέχουσας υποδομής που σχετίζεται με την παραγωγή υπόγειων υδάτων. Σύμφωνα με το πρόσφατο Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτινων Πόρων για την Περιφέρεια Υδάτων της Κρήτης , οι στόχοι για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υποβαθμισμένων υπογείων υδάτων στη λεκάνη του Γεροπόταμου έχουν τεθεί βάσει της Οδηγίας-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα. Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, η άντληση των υπόγειων υδάτων δεν αναμένεται να σταματήσει και προτάθηκε στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Σχεδίου η εξέταση του κατάλληλου τεχνητού εμπλουτισμού, μελέτες καταλληλότητας και αξιολογήσεις.

Η παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και ασχολείται με τον εντοπισμό των περιοχών που είναι πιο κατάλληλες για τον τεχνιτό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, στην περιοχή της λεκάνης του Γεροπόταμου, χρησιμοποιώντας  την Πολυκριτιριακή  Μέθοδο Ανάλυσης Αποφάσεων με χρήση GIS (GIS-MCDA) για τον προσδιορισμό κατάλληλων τοποθεσιών για την εφαρμογή της  μεθόδου διασποράς (spreading method) τύπου MAR (Managed Aquifer Recharge).

Τα κριτήρια που συνδυάζουν υψηλή συνάφεια και υψηλή διαθεσιμότητα δεδομένων και παρέχουν μοναδικές πληροφορίες, τα οποία επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μεθόδων  διασποράς τύπου MAR στη λεκάνη του Γεροποτάμου είναι η κλίση, η χρήση γης, η υδρογεωλογία, οι βροχοπτώσεις, η στάθμη των υπόγειων υδάτων, η μορφολογία του εδάφους και η απόσταση από κάποια πηγή νερού. Αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί την «Σύγκριση Pairwise» για να καθορίσει τα βάρη κριτηρίων, που αναπτύχθηκαν από την Saaty (1980) ως μέρος του AHP.

Σε αυτή τη μελέτη εξετάστηκαν 4 σενάρια. Στο πρώτο σενάριο δεν ελήφθη υπόψη το κριτήριο της απόστασης από την πηγή νερού. Στο δεύτερο σενάριο προστέθηκε στα κριτήρια η απόσταση από το φράγμα της Φανερωμένης. Στο τρίτο σενάριο προστέθηκε το κριτήριο της απόστασης από τον ποταμό Γεροπόταμο. Τέλος, στο τέταρτο σενάριο, προστέθηκαν στα κριτήρια και τα δύο, η απόσταση από το φράγμα της Φανερωμένης και τον ποταμό Γεροπόταμο.

Και στα 4 σενάρια οι περιοχές που βρίσκονται δυτικά της περιοχής μελέτης και κοντά στον ποταμό Γεροπόταμο, συμπίπτουν ως οι πιο κατάλληλες περιοχές για τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφορέα.