Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Στυλιανού Χαματζόλα

με θέμα: «Αδρανοποίηση δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης στο νερό με χλωρίωση και φωτοκατάλυση»

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 10:00 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/91969976207

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Στυλιανού Χαματζόλα

με θέμα:   «Αδρανοποίηση δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης στο νερό με χλωρίωση και φωτοκατάλυση»

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 10:00 Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/91969976207?pwd=V0R5c1kvbStKZjdwNzVTOWN3dWtyZz09

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια       Δανάη Βενιέρη (επιβλέπουσα)
  • Καθηγητής   Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
  • Καθηγητής  Λαζαρίδης Μιχάλης

Περίληψη:

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας δύο μεθόδων απολύμανσης νερού για την αδρανοποίηση δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης και συγκεκριμένα των βακτηρίων Escherichiacoli(Gram αρνητικό βακτήριο) και Enterococcusfaecalis(Gram θετικό βακτήριο).  Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι η φωτοκατάλυση με UVA ακτινοβολία με την χρήση του TiO2 ως καταλύτη και η χλωρίωση.Στο πλαίσιο της εργασίας έγινε προσπάθεια αποτίμησης των δύο μεθόδων ως προς την αδρανοποίηση των βακτηριακών δεικτών, των οποίων ο έλεγχος επιβάλλεται από την τρέχουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τα πειράματα που διεξήχθησαν παρατηρήθηκαν διαφορές, οι οποίες σχετίζονταν με τις λειτουργικές παραμέτρους των δύο μεθόδων, αλλά και με το είδος του βακτηρίου που ελεγχόταν κάθε φορά.

Η απόδοση της φωτοκατάλυσης βελτιώθηκε αυξάνοντας τη συγκέντρωση του καταλύτη έως ένα βαθμό. Η βέλτιστη συγκέντρωση TiO2υπό τις δεδομένες πειραματικές συνθήκες ήταν 25 mg/L, καθώς σημειώθηκε μείωση των βακτηριακών πληθυσμών της τάξης των 6-7 Log εντός 20 min. Περαιτέρω αύξηση συγκέντρωσης του καταλύτη δεν οδήγησε σε βελτίωση της απόδοσης. Αντίθετα, ο πληθυσμός του κάθε βακτηρίου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Όσον αφορά στη χλωρίωση, η αποδοτικότητα της μεθόδου ήταν αρκετά ικανοποιητική για την περίπτωση τηςE. coli, ενώ ο Εντερόκοκκος εκδήλωσε υψηλή ανθεκτικότητα. Ωστόσο, η δόση χλωρίου που χρησιμοποιήθηκε ήταν χαμηλή (3 mg/L), ενώ παράλληλα, η αρχική βακτηριακή συγκέντρωση ήταν της τάξης των 107CFU/mL.

Γενικά, μεταξύ των δύο δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης ο E. faecalis ήταν περισσότερο ανθεκτικός στις «αντίξοες συνθήκες» που επάγονταν σε καθεμιά από τις δύο μεθόδους.

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας καθίσταται εμφανές ότι η απόδοση της φωτοκατάλυσης και της χλωρίωσης ως μεθόδων απολύμανσης επηρεάζεται από τις λειτουργικές παραμέτρους, καθώς και από το είδος βακτηρίου που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση.