Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Παρασκευά Διακοπαρασκευά

με Θέμα «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (IPCC)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 , ώρα 19:00. Αίθουσα: us04web.zoom.us/j/72376085197

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Παρασκευά Διακοπαρασκευά

με Θέμα «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (IPCC)


Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 , ώρα 19:00, Αίθουσα : us04web.zoom.us/j/72376085197

 

Επιβλέπων: Καθηγητής Καρατζάς Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγητής Καρατζάς Γεώργιος

2 Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος

3 Δρ. Τριχάκης Ιωάννης

Περίληψη:

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας εξετάζεται η χρήση του μοντέλου προσομοίωσης υπογείων υδάτων FEFLOW. Η προσομοίωση των υπογείων υδάτων αφορά την περιοχή της Μεσσαράς η οποία βρίσκεται στο Νότιο μέρος της Κρήτης και συγκεκριμένα στην νότια πλευρά του Νομού του Ηρακλείου. Η περιοχή αυτή έχεις μεγάλες απαιτήσεις σε νερό καθώς είναι από τις μεγαλύτερες αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα.

Αρχικά για την πραγματοποίηση σωστής προσομοίωσης υπογείων υδάτων χρειάστηκε η κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων για να γίνει η εισαγωγή τους στο μοντέλο ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς μάζας FEFLOW. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την βοήθεια προγραμμάτων – εργαλείων όπως το ArcGIS, το Hydrognomon, το Matlab και το Microsoft Excel. Το πρόγραμμα ArcGIS χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την επεξεργασία των χαρτών αλλά και σε περιπτώσεις που ήταν δυνατό και για πίνακες οι οποίοι περιείχαν τιμές εισόδου. Τα υπόλοιπα προγράμματα – εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των πινάκων στους οποίους περιέχονται οι τιμές εισόδου. Στο πρόγραμμα του FEFLOW εισήχθησαν 12 πηγάδια παρατήρησης τα οποία περιείχαν τιμές για την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα από το 2009 έως το 2016.Στην συνέχεια εισήχθησαν και οι τιμές της βροχόπτωσης για τις αντίστοιχες χρονιές καθώς και τα πηγάδια άντλησης τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Για τους εδαφικούς σχηματισμούς εισήχθησαν οι τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας καθώς και το υψόμετρο της περιοχής μελέτης. Τέλος ορίστηκαν οι οριακές τιμές στα ανατολικά και δυτικά σύνορα του υδροφορέα και πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση και ο έλεγχος του μοντέλου.

Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα τριών κλιματικών σεναρίων το RCP 2.6, το RCP 4.5 και το RCP 8.5. Αυτά τα σενάρια αποτελούν προσομοιωμένες μελλοντικές τιμές που αφορούν την ηλιακή ακτινοβολία καθώς και τα αέρια του θερμοκηπίου για τα επόμενα χρόνια. Για κάθε σενάριο υπήρχαν οι τιμές τις βροχόπτωσης ανά εξάμηνο και χρησιμοποιήθηκαν αυτές της περιόδου 2009 - 2039. Για την προσομοίωση των τιμών του σεναρίου χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο υπογείων υδάτων FEFLOW το οποίο βαθμονομήθηκε με τις πραγματικές τιμές της βροχόπτωσης και παρατηρήθηκε η μεταβολή της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα από το 2009 έως το 2039.

Η μοντελοποίηση του υδροφορέα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την προσομοίωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα για τα κλιματικά σενάρια RCP’s.