Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου

με θέμα: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΙΠΕΡΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (BIPV) ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: us04web.zoom.us/j/74330894537

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου

με θέμα: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΙΠΕΡΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (BIPV) ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

Δευτέρα 20  Ιουλίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα:  https://us04web.zoom.us/j/74330894537?pwd=WEhnMnVoRzZHSkthZHJWLzdhNkpTdz09

 

Εξεταστική Επιτροπή

 

  • Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρη (επιβλέπων)
  • Επίκουρη  Καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία
  • Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία

Περίληψη:

 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αξιολόγηση ενσωματωμένων σε κτίριο ημιπερατών φωτοβολταϊκών σε μεσογειακό κλίμα, σε τρεις άξονες: τον εσωτερικό φωτισμό, την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και το περιβάλλον όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο, με κριτήριο τους τρεις αυτούς άξονες, είναι βιώσιμη η επιλογή ημιπερατών φωτοβολταϊκών.

Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας αρχικά μελετήθηκε η επίδραση που υπάρχει στο φυσικό φωτισμό του εσωτερικού του υπό μελέτη χώρου με την τοποθέτηση ημιπερατών φωτοβολταϊκών έναντι των κλασσικών υαλοπινάκων. Έγιναν προσομοιώσεις φωτεινότητας με τρεις διαφορετικές διαπερατότητες, 10%, 50% και 85% με τις πρώτες δύο διαπερατότητες να αντιστοιχούν σε δύο ημιπερατά φωτοβολταϊκά και την τρίτη να αντιστοιχεί στους ήδη υπάρχοντες υαλοπίνακες. Οι προσομοιώσεις αυτές έγιναν για τα δύο ηλιοστάσια και τις δύο ισημερίες του χρόνου και για τρεις διαφορετικές ώρες της μέρας, ώστε να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπευτική εικόνα της φωτεινότητας για όλο το χρόνο. Στη συνέχεια, έγιναν πραγματικές μετρήσεις της φωτεινότητας στο πεδίο για δύο από τις τέσσερεις μέρες που έγιναν οι προσομοιώσεις, ώστε να υπολογιστεί η απόκλιση που έχει η προσομοίωση από την πραγματικότητα. Υπολογίστηκε μια απόκλιση της τάξης του 16%. Έπειτα, έγινε φωτοτεχνική μελέτη του εξεταζόμενου χώρου, στην οποία τοποθετήθηκαν οι απαραίτητοι λαμπτήρες τελευταίας τεχνολογίας συνολικής ισχύος 678W, οι οποίοι δημιουργούν τον κατάλληλο φωτισμό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φυσικού φωτισμού. Υπολογίστηκε ότι η ενέργεια που χρειάζονται οι λαμπτήρες αυτοί για να λειτουργούν κατά τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου είναι 1.9MWh/a. Επιπλέον, έγινε προσομοίωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα ημιπερατά φωτοβολταϊκά κάθε διαπερατότητας και υπολογίστηκε και το ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του ΜΗΠΕΡ. Υπολογίστηκαν, επίσης, και οι ετήσιες εκπομπές ισοδύναμου CO2 που αποφεύγονται με τη χρήση των ημιπερατών φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη (3.8tn eq CO2-eq /a).

Τέλος, με γνώμονα τους τρεις προαναφερθέντες άξονες, έγινε επιλογή του βέλτιστου σεναρίου, το οποίο είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών διαπερατότητας 50% στην οροφή του κτιρίου.