Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Γεωργίου Κωστόπουλου

με θέμα: «ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, Ώρα 14:00 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/86291756772

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ.   Γεωργίου Κωστόπουλου

με θέμα:  «ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

Τετάρτη 24  Φεβρουαρίου 2021, Ώρα 14:00 Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/86291756772?pwd=eFBVdHVZUUFoWmFVTlhONWt2TGN3QT09

Εξεταστική Επιτροπή

1. Αν. Καθηγητής Στυλιανός Ροζάκης

2. Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης

3. Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος

 Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την οικονομική βιωσιμότητα μίας μονάδας βιοαερίου, με πρώτη ύλη απόβλητα τυροκομείων, η οποία θα βρίσκεται στο Νομό Χανίων και θα λαμβάνει καθημερινά το τυρόγαλο από τα τυροκομεία του Νομού. Μέσα από την διαδικασία της Αναερόβιας χώνευσης που θα υπόκεινται το απόβλητο θα μετατρέπεται σε βιοαέριο με υγρά και στερεά υπολείμματα. Κατόπιν, το βιοαέριο θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Η μεν θερμική ενέργεια θα χρησιμοποιείται σε ανάγκες της μονάδας και η δε ηλεκτρική θα διοχετεύεται στη ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης, τα υγρά υπολείμματα θα διατίθενται στην αγορά παρέχοντας έσοδα στην μονάδα. Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία αξιολόγησης επενδύσεων θα μελετηθεί αν αυτή η επένδυση είναι αποδοτική.

Για την μελέτη του παραπάνω θέματος καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ, που έχει οφελήσει τόσο την τεχνική πρόοδο που πλέον καθίστανται δυνατή η παραγωγή ενέργειας απ’ αυτές. Μία τέτοια πηγή ΑΠΕ είναι και το βιοαέριο. Για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται κυρίως αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα. Μ’ αυτό τον τρόπο κατορθώνεται να αξιοποιηθούν τα απόβλητα παραγωγικά, αφού σχετική νομοθεσία υποχρεώνει τους παραγωγούς να τα διαχειρίζονται με ειδικό τρόπο. Αναφερόμενοι σε όλη την διαδικασία που προηγείται μέχρι την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, στόχος είναι να βρεθεί κατά πόσο μια τέτοια επένδυση μπορεί να επιφέρει κερδοφόρα  αποτελέσματα έχοντας ως γνώμονα την παρούσα κατάσταση και κάποιες παρόμοιες αξιολογήσεις.
Αφού αναζητήθηκε η κατάλληλη βιβλιογραφία και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι υπολογισμοί τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν θετικά. Υπολογίστηκαν τα έξοδα από το κόστος επένδυσης και τα έσοδα από τα προϊοντα πώλησης, δηλαδή την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και την υγρή λίπανση. Κατόπιν, έγινε ανάλυση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) και υπολογίστηκαν οι δείκτες αποδοτικότητας, ρευστότητας, αποτελεσματικότητας και μόχλευσης, οι οποίοι μέσα στην 5ετία από χρόνο σε χρόνο παρουσίαζουν μια ενθαρρυντική αύξηση. Τέλος, υπολογίστηκαν οι δείκτες αξιολόγησης, οι οποίοι ήταν αρκετά επιβραβευτικοί για μια τέτοια επένδυση κάνοντας την επιθυμητή και  συμφέρουσα.