Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Αλέξανδρου Κουτριμπάνου

με θέμα: «Ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή Τυμπακίου»

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 14:30 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/89984501638

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ.  Αλέξανδρου Κουτριμπάνου

με θέμα:   «Ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή Τυμπακίου»
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, Ώρα: 14:30 Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/89984501638?pwd=bU1BMEsrRVBtVUNaczZBVG5WN2N3Zz09

Επιβλέπων: Δάρας Τρύφων

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1   Δάρας Τρύφων

2   Μανουσάκης Αντώνης

3   Βαρουχάκης Μανώλης

Περίληψη:

Το Τυμπάκι και η γύρω από αυτό περιοχή είναι ιδιαίτερης ιστορικής, πολίτιστικής αλλά και γεωργικής σημασίας. Από γεωργικής τουλάχιστον άποψης, μετεωρολογικοί και υδρολογικοί παράγοντες είναι μείζονος σπουδαιότητας. Στην εργασία αυτή, ασχολούμαστε τόσο με μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτονοβολία, ταχύτητα ανέμου, βροχόπτωση) όσο και υδρολογικά (αγωγιμότητα νερού, ύψος στάθμης νερού κ.α). Τα δεδομένα (μέσες μηνιαίες τιμές) για κάθε μιά από τις παραπάνω ποσότητες, αφορούν την περίοδο Αύγουστος 2015 - Απρίλιος 2020. Προσπαθούμε να αναλύσουμε το καθένα από αυτά αρχικά σαν χρονοσειρά, κατόπιν να κάνουμε προβλέψεις και τέλος θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν τυχόν συσχετίσεις ανάμεσά τους. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση των δεδομένων της περιοχής του Τυμπακίου με την περιοχή της Σούδας (Χανιά).