Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Φωτίου Καψή

με θέμα: « Σύζευξη τεχνολογιών τεχνητών υγροβιοτόπων και νανοφυσαλίδων αέρα για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ1 Αίθουσα Συνεδριάσεων

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Φωτίου  Καψή

με θέμα:    « Σύζευξη τεχνολογιών τεχνητών υγροβιοτόπων και νανοφυσαλίδων αέρα για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»

 Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ1 Αίθουσα Συνεδριάσεων

Εξεταστική Επιτροπή

 

  • Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (επιβλέπων)
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Παρανυχιανάκης Νικόλαος
  • Δρ. Μανουσάκη Ελένη

Περίληψη:

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με στόχο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της σύζευξης 2 υπάρχοντων τεχνολογιών, οι οποίες ξεχωριστά χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία λυμάτων, των τεχνητών υγροβιοτόπων και των νανοφυσαλίδων αέρα, ως προς την επεξεργασία αστικών λυμάτων και πιο συγκεκριμένα τη μείωση του οργανικού φορτίου. Επίσης, ερευνήθηκε και η συμβολή των νανοφυσαλίδων αέρα στη φυσιολογία και ανάπτυξη των φυτών.

Για το σκοπό, αυτό, δημιουργήθηκε μια πειραματική διάταξη που προσομοιάζει τη λειτουργία ενός τεχνητού υγροβιότοπου, χρησιμοποιώντας ειδικά κατασκευασμένα ποτήρια ζέσεως. Τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αλόφυτα, και πιο συγκεκριμένα το αλόφυτο Juncus acutus L., το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδανικός υποψήφιος για φυτοεξυγίανση αστικών λυμάτων εξαιτίας της αντοχής του στην πρόσληψη τοξικών ρύπων, όπως τα βαρέα μέταλλα. Το σύστημα ήταν εγκατεστημένο στο θερμοκήπιο του εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας με λειτουργικό όγκο 125,5 ml ανά πειραματικό ποτήρι και υπόστρωμα από λεπτό χαλίκι που κάλυπτε καλά τις ρίζες των φυτών.

Το πείραμα είχε διάρκεια 20 ημέρες, κατά τις οποίες γινόταν καθημερινή προσθήκη του κατάλληλου διαλύματος εισροής ανάλογα την ομάδα μελέτης και στη συνέχεια, μετριόταν ο όγκος του διαλύματος εκροής για τον έλεγχο των δειγμάτων και της εξατμισοδιαπνοής. Επίσης, ανά 2 ημέρες γινόταν έλεγχος των μετρήσεων pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, δυναμικού οξειδοαναγωγής, διαλυμένου οξυγόνου καθώς και των CΟD, ολικού αζώτου και ολικού φωσφόρου. Στο τέλος της πειραματικής διαδικασίας έγιναν μετρήσεις για τον έλεγχο της ολικής, α- και β- χλωροφύλλης, της ενζυμικής δραστηριότητας της καταλάσης στις ρίζες των φυτών, της βιομάζας, του περιεχόμενου νερού και του αριθμού των φύλλων των φυτών.  

Από τα αποτελέσματα που εξήχθησαν μετά από συνεχή λειτουργία του συστήματος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η σύζευξη αυτών των 2 τεχνολογιών, αρχικά, είχε παρόμοια απόδοση σε σχέση με την ομάδα με το λύμα, δείχνοντας βέβαια μια τάση να επεξεργάζεται καλύτερα το οργανικό φορτίο προς το τέλος της πειραματικής διαδικασίας, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστική διαφορά. Παρόμοια αποτελέσματα βγήκαν και από τη φυσιολογική και αναπτυξιακή απόδοση των φυτών, όπου η σύζευξη των τεχνολογιών έδειξε να βοηθάει τα φυτά προς το τέλος του πειράματος καλύτερα από την ομάδα με το λύμα, όχι αρκετή διαφορά όμως για να υπάρξει στατιστική διαφορά. Στατιστική διαφορά υπάρχει μόνο στο περιεχόμενο νερό.