Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Παπαδάκη Ελισάβετ

με θέμα «Μοντελοποίηση της γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου LDPE, PP και PET μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον»

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Παπαδάκη Ελισάβετ

19/09/2019

με θέμα «Μοντελοποίηση της γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου LDPE, PP και PET μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον»

Τετάρτη  12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (επιβλέπων)
  • Καθηγητής  Γκότσης Αλέξανδρος
  • Δρ Ευδοκία Συρανίδου

Περίληψη:

Παρά τα οφέλη και τη διευκόλυνση που προσφέρει η χρήση πλαστικών στην καθημερινότητα του ανθρώπου, πολλές είναι και οι αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση τους στο περιβάλλον. Τόνοι πλαστικών απορριμάτων καταλήγουν στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα προκαλώντας οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η έκθεσή τους σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως είναι η ακτινοβολία UV, η θερμοκρασία και το οξυγόνο οδηγούν στην φυσική γήρανση των πλαστικών. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αβιοτικής γήρανσης πλαστικών υμενίων τύπου πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνόητας (LDPE), πολυαιθυλενικού τερεφθαλικού εστέρα (PET) και πολυπροπυλενίου (PP) από την ακτινοβολία UV σε δύο διαφορετικές διατάξεις που προσομοιάζουν το θαλάσσιο και το παράκτιο περιβάλλον για το διάστημα δώδεκα μηνών. Μέσω διάφορων μεθόδων επεξεργασίας των αποτελεσμάτων συγκρίνονται οι διατάξεις μεταξύ τους ως προς ποια είναι πιο ευνοϊκή για την αποδόμηση των πλαστικών. Επίσης, μέσω της μοντελοποίησης με τη χρήση της R προτείνονται μοντέλα με τα οποία προσδιορίζεται ο ρυθμός της γήρανσής τους. Η μοντελοποίηση πραγματοποιείται για συγκεκριμένους δείκτες καινούριων χαρακτηριστικών ομάδων που δημιουργούνται κατά την γήρανση των πλαστικών υμενίων LDPE και PP. Η πειραματική διάταξη της άμμου αποδείχτηκε πιο αποτελεσματική για την γήρανση των πλαστικών υμενίων λόγω της άμεσης έκθεσής τους στην UV ακτινοβολία. Αντίθετα, στη διάταξη του ενυδρείου η χαμηλή θερμοκρασία του νερού και η δημιουργία βιοφίλμ στην επιφάνεια των υμενίων εμπόδισαν την απορρόφηση της ακτινοβολίας.