Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Αναστασάκη Σαρρή Διονυσία Μαρία

με θέμα «Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Εφαρμογή στην παραλία Βάρκιζας, Αττικής»

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Αναστασάκη Σαρρή Διονυσία Μαρία

19/09/2019

με θέμα «Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Εφαρμογή στην παραλία Βάρκιζας, Αττικής»

Τετάρτη  12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Συνολάκης Κωνσταντίνος (επιβλέπων)
  • Καθηγήτρια  Ψυλλάκη Έλευθερία
  • Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Περίληψη:

Σε αυτήν την διπλωματική εργασία μελετήθηκαν οι μεταβολές στο ανάγλυφο της παραλίας της Βάρκιζας σε διάστημα εννέα μηνών. Με αφορμή την προηγούμενη μελέτη αποτύπωσης της ακτής της Βάρκιζας έγιναν νέες μετρήσεις με ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV)  με σκοπό την αξιολόγηση του ως μέσο τοπογραφικής αποτύπωσης και παραγωγής αποτελεσμάτων για το υψομετρικό ανάγλυφο της ακτής. Πραγματοποιήθηκαν τρεις αποτυπώσεις με UAV και μια με GPS και στην συνέχεια κατασκευάστηκαν τρία ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα (DEM) και δημιουργήθηκαν αντίστοιχοι χάρτες απεικόνισης της παραλίας με τρισδιάστατη πληροφορία.

Συμπερασματικά, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα παράγουν μεγάλης ακρίβειας αποτελέσματα για μελέτη παράκτιας διάβρωσης και παρακολούθηση του κύκλου ζωής του ιζήματος της ακτής. Μέσω σύγκρισης των μεθόδων GPS και UAV έγινε διακριτό ότι τα UAV επιτρέπουν ικανοποιητική αξιολόγηση της δυναμικής μιας παραλίας και είναι ένας οικονομικός, απλός και γρήγορος τρόπος για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Επίσης, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι κατά την χειμερινή περίοδο η παραλία της Βάρκιζας παρουσιάζει έλλειψη ιζήματος και η κλίση του ανάγλυφου της ακτής είναι πιο απότομη, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο το ανάγλυφο της παραλίας είναι πιο ομοιόμορφο και ήπιο. Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την αξιολόγηση ήπιων παρεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο.