Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Κολοσιώνη Άγγελου

με θέμα «Μετατροπή της ενεργούς ιλύος σε στερεό καύσιμο με χρήση πυρόλυσης και πλύσης»

 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Κολοσιώνη Άγγελου

19/09/2019

με θέμα   «Μετατροπή της ενεργούς ιλύος σε στερεό καύσιμο με χρήση πυρόλυσης και πλύσης»

 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Γιαννής (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος
  •  Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου                                                        

Περίληψη:

 

Περίληψη:

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παραγωγή καθαρού καύσιμου (βιοεξανθράκωμα) από ενεργό ιλύ μέσω πυρόλυσης και δοκιμών έκλυσης. Οι διαδικασίες της πυρόλυσης έγινε σε διαφορετικές θερμοκρασίες (400-700 oC) και μελετήθηκαν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των πρωτογενών. Στην συνέχεια, τα βιοεξανθρακώματα υποβλήθηκαν σε διαδικασίες έκπλυσης με απιονισμένο νερό (W), υδροχλωρικό οξύ (HCl), αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) με ταυτόχρονη ανάδευση σε τράπεζα δόνησης και απιονισμένο νερό με ανάδευση σε λουτρό υπερήχων (US) ώστε να παραχθεί καθαρό καύσιμο. Οι διαδικασίες έκπλυσης των βιοεξανθρακωμάτων μείωσαν το περιεχόμενο σε τέφρα και βαρέα μέταλλα, και βελτίωσαν σημαντικά τον δείκτη καυσίμου (fuel ratio). Επίσης, τα πλυμένα βιοεξανθρακώματα παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές θερμογόνου δύναμης, χαμηλότερους δείκτες σκωρίας (slagging and ash fouling indices) και υψηλότερες τιμές αντιδραστικότητας κατά την καύση, αποδεικνύοντας έτσι ότι έχουν δημιουργηθεί καύσιμα υψηλότερης ποιότητας. Συγκριτικά, οι δοκιμές έκπλυσης με HCl παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στο καύσιμο υλικό. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η πυρόλυση σαν μεμονωμένη διαδικασία δεν είναι ικανή να παράξει καθαρό βιοκαύσιμο, αλλά σε συνδυασμό με την διαδικασία της έκπλυσης είναι μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την δημιουργία καθαρότερου καυσίμου.