Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κας. Δήμητρας Φασουλέτου

με θέμα « ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟY ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΙΤΗ»

 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κας. Δήμητρας Φασουλέτου  

19/09/2019

με θέμα   « ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟY ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΙΤΗ»

 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

Εξεταστική Επιτροπή

 

  • Καθηγητής  Κων/νος Χρυσικόπουλος (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς
  • Καθηγητής  Ιωάννης Τσάνης

Περίληψη:

 

Το διοξείδιο του τιτανίου αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή νανοσωματίδια καθώς έχει ευρεία εφαρμογή σε  προϊόντα όπως καλλυντικά, αντηλιακά, χρώματα επικαλύψεις, φωτοκαταλύτες και περιβαλλοντικούς καταλύτες (Mueller and Nowack, 2010). Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του, καθιστά αναπόφευκτη την εισχώρηση του στο φυσικό περιβάλλον, και εν συνεχεία μεταφορά του στους υπόγειους σχηματισμούς .Τα σωματίδια αργίλου, ένας τύπος ανόργανων κολλοειδών, είναι τα περισσότερα άφθονα κολλοειδή σε φυσικά υδάτινα συστήματα. Δεδομένου ότι περιέχουν ετερογένεια επιφανειακού φορτίου, τα σωματίδια αργίλου βρέθηκαν να έχουν υψηλή δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλα (βιο) κολλοειδή και θα μπορούσε χρησιμεύουν ως φορείς των κολλοειδών, επηρεάζοντας τις διανομές τους φυσικό περιβάλλον (Schroth et al., 1997; Zhao et al., 1991; Vasiliadou et al., 2011; Syngouna  et al., 2013). Κρίνεται λοιπόν αξιόλογη η μελέτη της αλληλεπίδρασης του διοξειδίου του τιτανίου με  το αργιλικό, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο και υπό ποιες συνθήκες είναι δυνατόν να επηρεαστεί η συμπεριφορά και προσρόφηση των νανοσωματιδίων του διοξειδίου του τιτανίου στο πορώδες μέσο. Για τη μελέτη της αλληλεπίδραση των νανοσωματιδίων  TiO2 με τα κολλοειδή καολινίτη (KGa-1b), αρχικά πραγματοποιήθηκαν στατικά και δυναμικά πειράματα διαλείποντος έργου. Στα δυναμικά πειράματα που χρησιμοποιήθηκε  πορώδες μέσο και συγκεκριμένα χαλαζιακή άμμος. Αναλυτικότερα εκτελέστηκαν  πειράματα διαλείποντος έργου με διαφορετικές συγκεντρώσεις (50, 100m, 200mg/L) και διαφορετικές τιμές ιοντικής ισχύς (1, 25, 50,100mM) και υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα κινητικά δεδομένα για κάθε πείραμα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα ροής σε κορεσμένη στήλη με νερό και πληρωμένη με χαλαζιακή άμμο, με σκοπό να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της μεταφοράς των νανοσωματιδίων TiO2 και του KGa-1b ξεχωριστά αλλά και τα χαρακτηριστικά της συμμεταφοράς αυτών.