Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Ελένης Γιαννίκη

με θέμα «Χαρακτηρισμός πισσώδους αποβλήτου από διυλιστήριο πετρελαίου»

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου Ώρα: 11:00 Αίθουσα: K1.119 - Aίθουσα Συνεδριάσεων

Εξεταστική Επιτροπή

 

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Ελένης Γιαννίκη

19/09/2019

με θέμα «Χαρακτηρισμός πισσώδους αποβλήτου από διυλιστήριο πετρελαίου»

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου  Ώρα: 11:00 Αίθουσα: K1.119 - Aίθουσα Συνεδριάσεων

Εξεταστική Επιτροπή

 

1. Γιδαράκος Ευάγγελος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2. Δρ. Αϊβαλιώτη Μαρία,

3. Ξεκουκουλωτάκης Νικόλας, Επίκουρος Καθηγητής

 Γιαννής Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής (Αναπληρωματικό μέλος)

Περίληψη:

 

Η διύλιση του αργού πετρελαίου είναι μια σύνθετη διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια. Κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας, παράγονται μεγάλες ποσότητες από ελαιώδη απόβλητα. Σημαντικό μέρος των αποβλήτων αυτών αντιπροσωπεύουν τα πισσώδη υλικά. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας πετρελαίου είναι η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση αυτών των αποβλήτων.

Με τον όρο πίσσα ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό μίγμα στερεών και ημιστερεών υδρογονανθράκων που δεν αποστάζει υπό κενό. Η σύνθεση της πίσσας περιέχει χιλιάδες διαφορετικές χημικές ενώσεις, ενώ ως υλικό εμφανίζεται μαύρο, κολλώδες και πολύ ιξώδες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το υλικό δύσκολο να χειριστεί. Επιπλέον, η πίσσα παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία τόσο στη σύνθεση όσο και στα χαρακτηριστικά ανάλογα με τη θέση της δεξαμενής από την οποία προέρχεται.

Τα πισσώδη απόβλητα είναι προϊόν της επεξεργασίας του αργού πετρελαίου. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των πισσώδων αποβλήτων, πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία, διότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την τεχνική δειγματοληψίας και το αναλυτικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο. Δεδομένου ότι ο λεπτομερής χαρακτηρισμός των πισσώδων αποβλήτων είναι μια σύνθετη διαδικασία, συνήθως προσδιορίζονται μόνο οι κύριες ιδιότητές τους.

Η πιθανή χρήση των πισσώδων υλικών και η μετατροπή τους σε εμπορεύσιμα πετρελαϊκά προϊόντα εξαρτάται τόσο από τη σύνθεσή τους όσο και από τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες για τον μετασχηματισμό τους. Η επιτυχής χρησιμοποίηση των αποβλήτων από τα διυλιστήρια μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας πετρελαίου και, ως εκ τούτου, είναι επιθυμητή.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο χαρακτηρισμός των πισσώδων αποβλήτων διυλιστηρίου. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μια σειρά αναλύσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί η χημική σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και οι κύριες φυσικές τους ιδιότητες. Η διαδικασία απαιτούσε την κλασματοποίηση των αποβλήτων πισσώδους υλικού με τη χρήση διαφόρων διαλυτών για την υλοποίηση των εκχυλίσεων, καθώς και την εκμετάλλευση της διαφορετικής προσροφητικής ικανότητας ορισμένων προσροφητικών για κάθε κλάσμα πετρελαίου. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν τα πτητικά στερεά, τα μέταλλα και διεξήχθη στοιχειακή ανάλυση. Τέλος, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ταξινόμηση των αποβλήτων πισσώδους υλικού σε υδρογονάνθρακες, ρητίνες, ασφαλτένια, καρβένια και καρβοειδή και προσδιορισμός του οργανικού περιεχομένου.