Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής του κ. Χρήστου Γκούμα..

«Ανάλυση Πλημμυρικής Επικινδυνότητας και Μοντελοποίηση Ροής του ρέματος Σταλού Χανίων»

με θέμα  «Ανάλυση Πλημμυρικής Επικινδυνότητας και Μοντελοποίηση Ροής του ρέματος Σταλού Χανίων»

Πέμπτη  19 Δεκεμβρίου 2019 , Ώρα:  14:30 Αίθουσα: Κ2A11

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής        Νικόλαος Νικολαΐδης
  • Αναπληρωτής Καθηγητής           Νικόλαος Παρανυχιανάκης

Περίληψη:

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την πλημμυρική επικινδυνότητα στην περιοχή του Κάτω Σταλού Νέας Κυδωνίας Χανίων σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η χωρική εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης με χρήση ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – GIS) για εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας βάσει 6 παραγόντων: Υψόμετρο, Κλίση, Συγκέντρωση Ροής, Υδρογεωλογία, Χρήσεις Γης και Χωρική Κατανομή Έντασης Βροχής. Οι 6 αυτοί παράγοντες ποσοτικοποιούνται με τη δημιουργία χαρτών raster (καννάβου) και στη συνέχεια συνδυάζονται χωρικά για τη δημιουργία χάρτη συνολικής πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης.

Επιπλέον, στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται η μοντελοποίηση ενός ρέματος που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης και που είναι κοντά σε περιοχή που έχει παρατηρηθεί να έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Το υπό μελέτη ρέμα ξεκινάει Νότια του Άνω Σταλού κι ενώνεται με άλλο ένα μεγάλο παρακλάδι και καταλήγει στην Βόρεια ακτή της περιοχής μελέτης κι εκβάλλει στη θάλασσα. Με εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στα ανάντη του ρέματος και σταθμήμετρου κοντά στην εκβολή του, δόθηκε η δυνατότητα άντλησης πρόσφατων δεδομένων από το πεδίο και χρήση τους για μοντελοποίηση του ρέματος σε μονοδιάστατο μοντέλο ροής με το λογισμικό MIKE HYDRO River, σε συνδυασμό με την καταγραφή τομών και ψηφιοποίησή τους στο λογισμικό ΓΣΠ ArcGIS.

Από την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προσδιορίστηκε η χωρική πλημμυρική επικινδυνότητα της περιοχής τόσο με την υπάρχουσα κατάσταση, όσο και η μελλοντική, λαμβάνοντας υπ’ όψη την προβλεπόμενη επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Χανίων για την περιοχή μελέτης. Επίσης προσδιορίστηκε η συμπεριφορά του ποταμού σε έντονα βροχοπτωτικά φαινόμενα και διαπιστώθηκε η χαμηλή επικινδυνότητα υπερχείλισης του ρέματος, καθώς δεν έφτασε το νερό σε καμία χρονική στιγμή επικίνδυνα επίπεδα, παρά την έντονη και μεγάλη σε διάρκεια βροχόπτωση.