Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ.Θεόδωρου Κουρέτα

«Διερεύνηση των αξιών γης και των παραγόντων που τις επηρεάζουν:Η περίπτωση της Καστέλλας.»

με θέμα   «Διερεύνηση των αξιών γης και των παραγόντων που τις επηρεάζουν:Η περίπτωση της Καστέλλας.»

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: Κ3.Α17

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Τρύφων Δάρας (Επιβλέπων)
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Ανδρονίκη Τσουχλαράκη
  • Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς

Περίληψη:

 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή/ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την αξία γης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν στην περιοχή της Καστέλλας.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, ενώ ακολούθησε και ποσοτική έρευνα (με τη βοήθεια ερωτηματολογίου), λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις και γνώμες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, δηλαδή των κτηματομεσιτών, των εκτιμητών ακινήτων και μηχανικών. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας μοιράστηκε σε μεσιτικά γραφεία και απαντήθηκε είτε από εργαζομένους σε αυτά είτε από τους ιδιοκτήτες τους. Συγκεντρώθηκαν 76 ερωτηματολόγια επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο στην περιοχή της Καστέλλας. Οι ερωτήσεις τις οποίες απάντησε το δείγμα ήταν συνδυασμός ανοιχτού και κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ήταν αρκετά περιορισμένες, ώστε το ερωτηματολόγιο να μπορεί να απαντηθεί σε μικρό χρόνο και να μη προκαλέσει άισθημα δυσανασχέτισης από τη πλευρά του ερωτώμενου κατά τη διάρκεια συμπλήρωσής του. Η επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έγινε με βάση το στατιστικό πακέτο SPSS.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία γης στην περιοχή της Καστέλλας κατά φθίνουσα σειρά σημαντικότητας είναι η τοποθεσία του ακινήτου (θέα, γωνιακή τοποθέτηση, διεύθυνση), η ύπαρξη υποδομών για καλύτερη ποιότητα ζωής (γήπεδα, σχολεία, μουσεία), τα δίκτυα (οδικό, συγκοινωνιών, αποχέτευσης, υδροδότησης), η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, η φορολογία, τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (κλίμα, ανάγλυφο, θερμοκρασία), το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων περιοχής και το επάγγελμα.