Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Ιωάννη Τσιλίκα

«Απεξάρτηση κτηρίων οικιακής χρήσης από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα»

με θέμα  «Απεξάρτηση κτηρίων οικιακής χρήσης από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα»

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Διονυσία Κολοκοτσά (Επιβλέπουσα)
  • Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης
  • Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης

Περίληψη:

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλανίζουν την παγκόσμια κοινότητα είναι οι αυξημένες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου με κύρια πηγή τους το παγκόσμιο κτηριακό δυναμικό, του οποίου το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από κατοικίες. Αυτό συμβαίνει διότι για την δημιουργία, την λειτουργία και την χρήση κάθε κτηρίου απαιτείται κατανάλωση ενέργειας η οποία παράγεται από διάφορες πηγές, συμβατικές ή ανανεώσιμες, οι οποίες δημιουργούν περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω των εκπομπών CO2. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε το πρόβλημα των άμεσων εκπομπών CO2 από μία κατοικία, και των μέσων που απαιτείται να εφαρμοστούν για την εκμηδένιση των εκπομπών αυτών. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου μέσω μέτρων μόνωσης του κελύφους, αντικατάσταση των πηγών θερμικής ενέργειας και μέτρα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Στην συνέχεια, μετά την επιμέρους εξέταση κάθε μέτρου, εφαρμόστηκαν συνδυαστικά μοντέλα με σκοπό την αποτύπωση του αποτελέσματος που μπορεί να επιτευχθεί από την ταυτόχρονη εφαρμογή των μέτρων αυτών, όσο και την εξέταση των εκπομπών CO2 αν επρόκειτο να εγκατασταθεί σύστημα ψύξης για την βέλτιστη θερμική άνεση των χρηστών. Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των συμβατικών πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με νέες τεχνολογίες Α.Π.Ε. για την παραγωγή «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. Τέλος, για τα σενάρια τα οποία πέτυχαν την μετατροπή της κατοικίας σε κτήριο μηδενικών εκπομπών άνθρακα, πραγματοποιήθηκε κοστολόγηση και υπολογισμός διαστήματος αποπληρωμής. Από την παρούσα εργασία εκδόθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα με κυριότερα ότι οι εκπομπές CO2 είναι άκρως συνυφασμένες με την κατανάλωση ενέργειας και η προσπάθεια μείωσης της συνεπάγεται με την μείωση των εκπομπών, και ότι πολύ σημαντικό παράγοντα για την μείωση των εκπομπών αποτελεί η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με κυριότερες την ηλιακή ενέργεια και την βιομάζα. Για τον πλήρη εκμηδενισμό των εκπομπών άνθρακα (άμεσες και έμμεσες εκπομπές) από τα κτήρια πραγματοποιήθηκαν προτάσεις για μελλοντική έρευνα όπως η μελέτη του ενσωματωμένου άνθρακα για όλο τον κύκλο ζωής ενός κτηρίου, η μελέτη κατασκευής κατοικιών από «πράσινα» υλικά, καθώς και η βελτιστοποίηση των Α.Π.Ε που αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα απεξάρτησης ενός κτηρίου από ανθρακούχες εκπομπές, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους σε συνάρτηση με την επίτευξη του μέγιστου επιπέδου αποτελεσματικότητας.