Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Αναστασίας Λιακατά

«Υπολογισμός της συγκέντρωσης αέριων εκπομπών και επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία από εκπομπές πλοίων στο λιμάνι της Σούδας »

με θέμα  «Υπολογισμός της  συγκέντρωσης αέριων εκπομπών  και επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία από εκπομπές πλοίων στο λιμάνι της Σούδας »

Δευτέρα  7  Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 14:45 Αίθουσα: Κ2.Ι2

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης (Επιβλέπων)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά
  • Καθηγητής  Θεοχάρης Τσούτσος

Περίληψη:

Περίληψη:

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει να προβληματίζει έντονα καθώς φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, και δεν περιορίζεται πλέον γεωγραφικά, αλλά επηρεάζει συνολικά όλη την υφήλιο.

Φυσικά το πρόβλημα της ρύπανσης έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά η αρχή έχει γίνει εδώ και αρκετές δεκαετίες με τη βιομηχανική επανάσταση να αποτελεί σταθμό στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

 Σήμερα με την υπογραφή διαφόρων πρωτοκόλλων, την ίδρυση περιβαλλοντικών οργανισμών αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα, γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής και αντιμετώπισης του παγκόσμιου αυτού φαινομένου.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία έχει μεγάλη σημασία για την οικονομική δραστηριότητα πολλών χωρών, καθώς το 80% του εμπορίου κατ 'όγκο, διεξάγεται μέσω θαλάσσιων μεταφορών.

Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την παραμονή των πλοίων στο αγκυροβόλιο όπου τα πλοία λειτουργούν είτε ως ξενοδοχείο (hoteling) είτε στην περίπτωση των επιβατηγών απλά περιμένουν για το επόμενο απόπλου τους. Στη φάση αυτή τα πλοία παράγουν ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας τις δικές τους βοηθητικές μηχανές οι οποίες δημιουργούν θόρυβο και εκπέμπουν ρύπους. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία πρόσθετη πηγή ρύπανσης στα λιμάνια με σημαντικούς κινδύνους για την υγεία στις κοντινές κοινότητες. Συγκεκριμένα, η παρούσα διπλωματική εξετάζει τα επίπεδα συγκεντρώσεων των εκπεμπόμενων ρύπων PM10 (αιωρούμενων σωματιδίων), SO2(διοξέιδιο του θείου) ,NOx (οξείδια του αζώτου) και CO ( μονοξείδιο του άνθρακα) στην περιοχή της Σούδας από πλοία τα οποία σταθμεύουν στο λιμάνι της Σούδας για το έτος 2018.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ISC3 το οποίο ήταν προσβάσιμο μέσω της EPA (Environmental Protection Agency). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δυο προγράμματα Marplot και Aloha που παρεχόταν δωρεάν από την EPA, για την απεικόνιση της διασποράς των παραπάνω ρύπων στην περιοχή της Σούδας.  Επί προσθέτως, έγινε ποσοτικός υπολογισμός για τα επίπεδα των εκπεμπόμενων ρύπων PM2,5, SO2 και ,NOx ,τα οποία υπολογίστηκαν με μαθηματικό τρόπο χρησιμοποιώντας εξισώσεις. Τέλος, γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία μετά από χρόνια έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια χρησιμοποιώντας το μοντέλο ExDom2.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου ISC3 παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις PM10 (34,86 μg/m3 ), χωρίς όμως να υπερβαίνουν το νομοθετικό όριο (50 μg/m3 ). Επίσης, παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις σε φυσιολογικά επίπεδα αυτών των CO (30,12 μg/m3 ), NOx(45,63 μg/m3) και SO2 (28,68 μg/m3 ) με νομοθετικά όρια 10 mg/m3 , 200 μg/m3 και 125 μg/m3 αντίστοιχα, το οποίο είναι πολύ θετικό για την γύρω περιοχή και τους κατοίκους.