Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Μαρία Ντενίζ Ντεσσιμό

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ»

με θέμα «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ»

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρος Καθηγητής Aπόστολος Γιαννής (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής Αλέξανδρος Γκότσης
  • Καθηγητής   Ευάγγελος Γιδαράκος

Περίληψη:

Μεγάλο μέρος των πλαστικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο καταλήγει στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τους οργανισμούς και τη ζωή του ανθρώπου, ενώ παράλληλα υποβαθμίζει αισθητικά την περιοχή και την ανθρώπινη ευημερία. Τα πλαστικά αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα απορρίμματα που συναντώνται στις θάλασσες και στις ακτές παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αντοχής σύνθετων πλαστικών. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν πλάκες από 4 μείγματα [ 1)30% LDPE   30% HDPE  40% PP, 2) 30% LDPE 30% HDPE  20% PP 20% PS,3) 30%LDPE  30%HDPE 20% PP 20% PET 4)30% LDPE 30% HDPE 20% PP 10% PET 10% PS] κατασκευασμένα από 5 διαφορετικά είδη πλαστικών( HDPE, LDPE , PS, PP, PET) τα οποία αφέθηκαν για χρονικά διαστήματα (από 1 μεχρι 9 μήνες) σε διαφορετικές περιβαλλοντικες συνθήκες (σκοτάδι, ηλιακή ακτινοβολία (UV), θαλασσινό νερό, ηλιακή ακτινοβολία (UV) + θαλασσινό νερό, ψύξη-απόψυξη (freeze-thaw). Στην συνέχεια μελετήθηκε η μεταβολή στην  αντοχή τους με την χρήση του μηχανήματος instron. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντοχή υλικών στη θραύση μεταβάλεται σε συνάρτηση  με το χρονικό διάστημα που αφέθηκαν αλλα και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες καταπόνησης. Πιο συγκεκριμμένα παρατηρήθηκε μείωση στην αντοχή των πλαστικών σε συνθήκες συνδιασμού UV ακτινοβολίας και θαλασσινού νερού με μεγαλύτερη διαφορά στο 4ο μείγμα.Επίσης έγιναν αναλύσεις των πλαστικών μιγμάτων με FTIR μέσω του οποίου τα υλικά χαρακτηρίστηκαν ως προς την χημική δομή της επιφάνειάς τους, προκειμένου να προσδιοριστούν αλλοιώσεις/μεταβολές που προέκυψαν μετά την καταπόνηση τους στις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.