Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΑΠΑ

« ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ»

με θέμα « ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ»

Τετάρτη  2 Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη (Επιβλέπουσα)
  • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου

Περίληψη:

Το νερό είναι μια βασική μονάδα για την διατήρηση ζωής στον πλανήτη μας. Τόσο το υπόγειο όσο και το επιφανειακό νερό (λίμνες, ποτάμια) χρησιμοποιείται για κατανάλωση, από τον άνθρωπο. Το νερό που καταναλώνει ο άνθρωπος πρέπει να είναι αβλαβές για την υγεία του, οργανοληπτικά άμεμπτο και απόλυτα καθαρό, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και συγκεντρώσεις που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στην υγεία του ανθρώπου. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής αποτελεί η μείωση της ποσότητας και η υποβάθμιση της ποιότητας διαφόρων περιβαλλοντικών πόρων. Οι υδάτινοι επιφανειακοί ή υπόγειοι πόροι εκτίθενται καθημερινά σε διάφορους τύπους ρύπων ( οργανικές, ανόργανες ουσίες και μικροοργανισμούς). Για το λόγο αυτό σύμφωνα με τις προηγμένες οξειδωτικές μεθόδους (AOPs)[1], μια μέθοδος βασισμένη στις ελεύθερες ρίζες, θέλαμε να καταφέρουμε την αδρανοποίηση μικροοργανισμών μέσω της ενεργοποίησης του υπερθειικού νατρίου (Na2O8S2) προς παραγωγή οξειδωτικών ριζών.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ανάγκες στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αυτής, οι στόχοι περιλαμβάνουν αρχικά τον έλεγχο  αποτελεσματικότητας απολύμανσης ενεργοποιημένου υπερθειικού άλατος για την αδρανοποίηση των βακτηριακών  δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης στο νερό καθώς και στην διερεύνηση των επιδράσεων των μεταβλητών διεργασίας των μέσων ενεργοποίησης υπερθειικών αλάτων, όπως η θερμότητα, η ακτινοβολία UVA , ο σίδηρος, οι υπέρηχοι κ.α. Η αποτελεσματικότητα αυτή εξετάστηκε στα βακτήρια  Escherichia coli και Enterococcus faecalis. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν τρεις κύκλοι πειραμάτων. Αρχικά έγινε ο έλεγχος αδρανοποίησης μικροοργανισμών με την χρήση UVA/PS, έπειτα με την χρήση θερμότητα/PS και τέλος με την χρήση  UVA/PS/θερμότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων σε κάθε περίπτωση διατηρούνταν ίδιες ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να είναι συγκρίσιμα.

 

Βάσει των αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκε ότι η επιρροή που είχε η κάθε παράμετρος που ενεργοποιεί το Na2O8S2  δεν ήταν ίδια για τα βακτήρια. Όσον αφορά την παράμετρο UVA/υπερθειικό νάτριο με ισχύ 15 W δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, υπήρχε ελάχιστη μείωση της συγκέντρωσης της τάξης 1 Log, ενώ με διπλάσια ισχύ (2 λάμπες, 30 W) υπήρξε μείωση στις 3 h της τάξης 6 Log και στα δυο βακτήρια. Στην περίπτωση  θερμότητα/υπερθειικό νάτριο υπήρξε σημαντική μείωση στη μισή h της τάξης 6 Log και στα δυο βακτήρια παρόλο που ο Enterococcus faecalis υπήρξε λίγο πιο ανθεκτικός στην πάροδο του χρόνου και σε υψηλότερες θερμοκρασίες απ’ότι η Escherichia coli . Στον τελευταίο κύκλο, που ήταν ο συνδυασμός των προηγούμενων δυο παρατηρήσαμε μείωση της τάξης 6 Log. Ακόμα παρατηρήθηκε χρονικά πως ξεκίνησε πιο γρήγορα η μείωση της συγκέντρωσης των βακτηρίων σε σχέση με τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως υψηλότερη συγκέντρωση υπερθειικού άλατος φέρει περισσότερες μειώσεις των παθογόνων. Συγκρίνοντας όλες τις παραμέτρους ο συνδυασμός και των τριών παραμέτρων αποδείχθηκε ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός για την αδρανοποίηση των βακτηρίων μέσω των οξειδωτικών ριζών. Παρόλα αυτά με βάση το χρόνο επαφής ως βέλτιστη λύση και για τα δυο βακτήρια θεωρούμε την περίπτωση όπου τα δεδομένα ήταν 50  ̊C και η δόση του υπερθειικού νατρίου ήταν 200mg/L. Συγκρίνοντας τα δυο βακτηριακά είδη μπορεί να παρατηρηθεί ότι το Gram(-) E.coli αποδείχθηκε πιο ευαίσθητο από το Gram(+) E. faecalis, το οποίο διαθέτει πιο παχύ κυτταρικό τοίχωμα.

 

Λέξεις κλειδιά: ενεργοποίηση υπερθειικού, αδρανοποίηση βακτηρίων, προηγμένες μέθοδοι αντιρύπανσης, απολύμανση υδάτων