Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Φίλιππα Ζώη

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

με θέμα «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Μ4001

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρη Καθηγήτρια Ανδρονίκη Τσουχλαράκη (Επιβλέπουσα)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά
  • Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελέτα την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνιάς που βρίσκεται στο νομό Χανίων της Κρήτης. Πιο συγκριμένα το πρόβλημα που εξετάζεται  είναι η εύρεση περιοχών οι οποίες να είναι κατάλληλες να υποδεχθούν σχέδια πολεοδόμησης στην συγκεκριμένη περιοχή . Ο λόγος είναι ότι η Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνιάς γνωρίζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς όπως επίσης και πληθυσμιακά. Για να απαντηθεί λοιπόν το παραπάνω ερώτημα έπρεπε αρχικά να οριστούν κάποια κριτήρια βασισμένα τόσο στην υφιστάμενη νομοθεσία όσο και με βάση τη διεθνή εμπειρία, βιβλιογραφία και να συλλεχθούν δεδομένα για την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής όπου και εφαρμόζεται πολυκριτιριακή ανάλυση. Τα κριτήρια αυτά χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τα περιβαλλοντικά και γεωλογικά και στη συνέχεια αναλύεται η κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Ακολούθως γίνεται αποσαφήνιση της έννοιας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και τα κριτήρια που ορίζονται εντάσσονται στο Arcgis 10, με την αξιοποίηση του οποίου εφαρμόστηκε η ανάλυση για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τελικά μέσω της μεθόδου αυτής παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής χαρτών με τις περιοχές που θεωρούνται κατάλληλες προς πολεοδόμηση. Από την εκπόνησή της διπλωματικής εργασίας λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα πως λόγω της εγγύτητας της στην πόλη των Χανιών  παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη στον πολεοδομικό τομέα. Επιπλέον λόγω της άναρχης δόμησης των προηγούμενων δεκαετιών παρατηρείται αλλοίωση του  φυσικού τοπιού όπως για παράδειγμα στο παραλιακό μέτωπο. Γενικότερα οι περιοχές που πληρούν τα κριτήρια είναι περιορισμένης έκτασης ενώ κάποιες άλλες κρίνονται κατάλληλες υπό προϋποθέσεις. Μέσα λοιπόν από την παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί στον αναγνώστη σε βάθος η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή μελέτης και η δυνατότητα λύσεων σε υπάρχοντα προβλήματα. Επίσης δίνεται βαρύτητα στην κατανόηση της επιλογής των κριτηρίων για την εύρεση περιοχών αλλά και στην σημαντική συνεισφορά των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ως εργαλείο για το σχεδιασμό και ολοκλήρωση αντίστοιχων μελετών.