Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Μαρίας Ελένης Μαρινάκη

«Φωτοχημική διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας Aciclovir σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η2Ο2 και S2O8-2»

με θέμα «Φωτοχημική διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας Aciclovir σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία H2O2 και S2O82−»

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρος Καθηγητής Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος
  • Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η φωτοχημική διάσπαση της ουσίας ακικλοβίρης υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας, σε υδατικά διαλύματα. Η μελέτη γίνεται σε μήκος κύματος 254 nm (UV-C ακτινοβολία) και υπό απουσία και παρουσία των χημικών οξειδωτικών αντιδραστηρίων υπεροξείδιου του υδρογόνου (H2O2) και υπερθειικού ανιόντος (S2O82−).

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας διαλείποντος έργου (batch reactor), εργαστηριακής κλίμακας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20-25°C) και ενώ το διάλυμα βρισκόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Τα δείγματα που λήφθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης της ουσίας μας, καθώς και του ολικού οργανικού άνθρακα των διαλυμάτων.

Από το σύνολο των πειραμάτων άμεσης φωτόλυσης που πραγματοποιήθηκαν έγινε φανερό ότι η ουσία μας διασπάται σε ποσοστό 31% υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας σε διάστημα 4 ωρών. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα των διαλυμάτων παρέμενε πρακτικά σταθερή μετά από παρατεταμένη ακτινοβόληση.

 Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ακτινοβόλησης παρουσία των οξειδωτικών αντιδραστηρίων H2O2 και S2O82−. Σε αυτά, διαπιστώθηκε ότι η φωτοχημική διάσπαση της ουσίας κατά την έμμεση φωτόλυσή της, παρουσία των παραπάνω οξειδωτικών αντιδραστηρίων, ήταν αποτελεσματικότερη από την άμεση φωτόλυσή της. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι κατά την διεργασία της έμμεσης φωτόλυσης αυξήθηκε και το ποσοστό απομάκρυνσης του ολικού άνθρακα. Παρόλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν επετεύχθη πλήρης ανοργανοποίηση.