Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κου Άρη Καλτέκη

«Επεξεργασία υγρών αστικών και γαλακτοκομικών αποβλήτων με μεμβράνες υπερδιήθησης και νανοδιήθησης, για την απομάκρυνση COD»

 με θέμα «Επεξεργασία υγρών αστικών και γαλακτοκομικών αποβλήτων με μεμβράνες υπερδιήθησης και νανοδιήθησης, για την απομάκρυνση COD»

Τετάρτη 25/9/19, Ώρα:15:00, Αίθουσα: Κ3.Α17

Εξεταστική Επιτροπή:

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Γκίκας (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Γεώργιος  Καρατζάς
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη

Περίληψη:

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να εξεταστεί η εφαρμογή  μεμβρανών στην επεξεργασία συνθετικών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Η εργασία αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερη ερευνητική προσπάθεια, με σκοπό να χαρακτηριστούν μεμβράνες, οι οποίες να μπορούν να υποκαταστήσουν διεργασίες, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων.

Με μια σειρά πειραμάτων μελετήθηκε το ποσοστό απομάκρυνσης του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) από συνθετικά αστικά και βιομηχανικά λύματα, με χρήση μεμβρανών Υπερδιήθησης και Νανοδιήθησης.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα πειράματα: υπερδιήθηση συνθετικών αστικών αποβλήτων, νανοδιήθηση συνθετικών αστικών αποβλήτων, υπερδιήθηση συνθετικών βιομηχανικών αποβλήτων και τέλος, νανοδιήθηση συνθετικών βιομηχανικών αποβλήτων. Σε κάθε πείραμα αυξανόταν σταδιακά η πίεση και καταγράφονταν οι μετρήσεις με σκοπό να κατασκευαστεί το διάγραμμα Ροής – Πίεσης μέχρι να σταθεροποιηθεί η καμπύλη της ροής (πλατό).  Πραγματοποιώντας τα πειράματα προέκυψε το συμπέρασμα, ότι να μπορεί να γίνει, υπό σταθερή πίεση, επεξεργασία διπλάσιας ποσότητας αστικών αποβλήτων, συγκριτικά με τα βιομηχανικά απόβλητα, πράγμα που σημαίνει μικρότερη αναγκαία επιφάνεια μεμβρανών και συνεπώς μικρότερο λειτουργικό κόστος. Όσον αφορά στο βαθμό συγκράτησης του COD, η επεξεργασία των αστικών λυμάτων μπορεί να γίνει μόνο με νανοδιήθηση, ενώ αντίθετα στα βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο τύποι μεμβρανών, με τη μεμβράνη νανοδιήθησης να αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη.

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή, εκτός της πειραματικής διαδικασίας όπως εφαρμόστηκε κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης διπλωματικής, των χαρακτηριστικών των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και των εφαρμογών επεξεργασίας τους με μεμβράνες, όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία.