Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κου Σταύρου Χατζηδάκη

"Προσδιορισμός συγκέντρωσης υδρογονανθράκων στη στήλη του νερού αμέσως μετά την επιτόπια καύση αργού πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσσας"

με θέμα Προσδιορισμός συγκέντρωσης υδρογονανθράκων στη στήλη του νερού αμέσως μετά την επιτόπια καύση αργού πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσσας

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, Ώρα: 15:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης
  • Δρ. Ελευθερία Αντωνίου

Περίληψη:

Η ανάγκη για άντληση και χρήση πετρελαίου αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που συνδέεται άμεσα, παρά τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, με την ύπαρξη κινδύνου σημαντκών διαρροών και το σχηματισμό πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι πετρελαιοκηλίδες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, διότι μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Έτσι έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης, οι οποιές μπορεί να είναι είτε φυσικές είτε χημικές. Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εξαρτάται από πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με τον τύπο και τη σύσταση του πετρελαίου, τα χαρακτηριστικά της περιοχή στην οποία διέρευσε, τις καιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος, που επηρεάζουν την δισπορά, την αποικοδόμηση και την εξάτμιση του πετρελαίου. Ωστόσο κάποιες από τις μεθόδους δύνανται να επιβαρύνουν και αυτές με την εφαρμογή τους το οικοσύστημα.

Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται η επίπτωση της επί τόπουιας καύσης πετρελαίου, ως τεχνικής αντιμετώπισης στη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της είναι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης υδργονανθράκων στη στήλη του νερού μετά την εφαρμογή της. Η επιτόπια καύση ειναι μία τεχνική που αν εφαρμοστεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να απομακρύνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο όγκο του πετρελαίου που έχει χυθεί και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ο χρόνος απόκρισης της μεθόδου είναι πολύ μικρός και ο ρύπος δεν προλαβαίνει να υποστεί αλλαγές όσον αφορα τη σύνθεση του και να εξαπλωθεί στην επιφάνεια. Παρόλα αυτά έχει δύο πολύ τοξικά παράγωγα, το υπόλειμμα (άκαυστο πετρέλαιο) και τον καπνό της καύσης. Οι υρογονάνθρακες περνάνε στη στήλη του νερόυ από το υπόλειμμα. Για την μελέτη αυτή σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας  (μεσόκοσμων), σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), το οποίο εξομοίωσε συνθήκες πραγματικής καύσης. Στόχος είναι να ποσοτικοποιηθεί η δυνητική επίπτωση της μεθόδου.