Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Ελένης Βαλκάνου

"Απομάκρυνση αντικαταθλιπτικών ουσιών σε υδατικά διαλύματα με ανθρακούχα προσροφητικά υλικά"

με θέμαΑπομάκρυνση αντικαταθλιπτικών ουσιών σε υδατικά διαλύματα με ανθρακούχα προσροφητικά υλικά

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, Ώρα:11:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος ΞΕκουκουλωτάκης (επιβλέπων)
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου
  • Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο την διερεύνηση της προσροφητικής ικανότητας ανθρακούχων προσροφητικών υλικών για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων από την υδατική φάση. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η προσροφητική ικανότητα τριών διαφορετικών δειγμάτων αναγμένου οξειδίου του γραφενίου ως προς την απομάκρυνση τεσσάρων αντικαταθλιπτικών ουσιών. Οι αντικαταθλιπτικές ουσίες που μελετήθηκαν ήταν η φλουοξετίνη, η σερτραλίνη, η παροξετίνη και η σιταλοπράμη.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση των κινητικών πειραμάτων προσρόφησης χρησιμοποιώντας δύο κινητικά μοντέλα, το κινητικό μοντέλο της ψευδο-πρώτης και ψευδο-δεύτερης τάξης. Για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων έγινε χρήση του excel για την γραμμική μορφή, ενώ χρήση των προγραμμάτων OriginPro8 και Sigmaplot 11 για την μη γραμμική των δύο κινητικών μοντέλων.