Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Ευδοκίας Φουντούλη

"Δειγματοληψία υπερκείμενης αέριας φάσης υπό συνθήκες κενού πτητικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) στο νερό"

με θέμαΔειγματοληψία υπερκείμενης αέριας φάσης υπό συνθήκες κενού πτητικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) στο νερό

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, Ώρα:14:00 Αίθουσα: Κ2.Α1

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη (επιβλέπουσα)
  • Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Γιαννής
  • Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται στη θεωρία του κριτηρίου του Henry στα πλαίσια δειγματοληψίας υπερκείμενου χώρου πτητικών ενώσεων με χρήση στερεάς μικροεκχύλισης υπό συνθήκες κενού. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των βασικών αρχών εκχύλισης, καθώς επίσης αναφέρονται και διάφορα είδη εκχυλίσεων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι τρόποι δειγματοληψίας και γίνεται αναφορά των διαφόρων παραγόντων που μπορεί να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά κατά την διαδικασία της εκχύλισης. Η συνέχεια του κεφαλαίου πραγματεύεται την θεωρία της μεθόδου εκχύλισης που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ουσιών των πειραμάτων. Στο τέλος του πρώτου κεφάλαιο, βρίσκεται ο σκοπός εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί το πειραματικό μέρος της εργασίας, όπου περιγράφονται τα αντιδραστήρια, τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα καθώς και η πειραματική διαδικασία. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων και τέλος ακολουθούν η συζήτηση και η βιβλιογραφία της εργασίας.