Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής της κας Μαργαρίτας Παπαδογιωργάκη

"Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής του υδροφορέα Αποκόρωνα Χανίων - Κλιματικά σενάρια"

με θέμα Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής του υδροφορέα Αποκόρωνα Χανίων - Κλιματικά σενάρια

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, Ώρα: 13:40 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης
  • Δρ. Εμμανουήλ Βαρουχάκης

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική διατριβή έγινε προσομοίωση της υπόγειας σε ορισμένη περιοχή του Δήμου Αποκορώνου Χανίων για τα υδρολογικά έτη 2015 - 2017 και ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου PTC με τέσσερα σενάρια κλιματικής αλλαγής. Ο κώδικας PTC αποτελεί ένα υβριδικό τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών το οποίο έχει ως στόχο την προσομοίωση της υπόγειας ροής και των υπόγειων ρύπων. Στόχος της διατριβής είναι να επιτευχθεί μια ικανοποιητική προσομοίωση των υδρολογικών στοιχείων των υπόγειων υδάτων της περιοχής για την καλύτερη κατανόηση του όγκου εισροών και απορροών από τους υπόγειους υδροφορείς, καθώς η εν λόγω περιοχή είναι σημαντικού οικονομικού και ιδιαίτερα τουριστικού ενδιαφέροντος.

Η περιοχή μελέτης τοποθετείται 20 km ανατολικά της πόλης των Χανίων και συνορεύει νότια με το δήμο Σφακίων και ανατολικά με το νομό Ρεθύμνου. Καταλαμβάνει  έκταση περίπου  162 km2 και καλύπτει ένα μέρος του Δήμου Αποκορώνου, πιο συγκεκριμένα τα χωριά των Αρμένων, Πλάκας, Γαβαλοχωρίου, Βάμου, Κεφαλά, Βρυσών, Εμπρόσνερου και Αλίκαμπου.

Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες και εξισώσεις που αφορούν στα υπόγεια ύδατα και στη μοντελοποίηση τους, καθώς επίσης γίνεται και μία αναφορά στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις που έχει στους υπόγειους υδροφορείς. Περιγράφεται αναλυτικά η περιοχή που μελετήθηκε και παρουσιάζονται στοιχεία για την τοποθεσία, την υδρογεωλογία, τις πηγές, τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, τη γεωμορφολογία και τη χλωρίδα της. Εν συνεχεία, περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων και η βαθμονόμηση που έγινε στο μοντέλο PTC. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη διαδικασία της προσομοίωσης και από τα σενάρια κλιματικής αλλαγής και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν.

Βασικό συμπέρασμα από την προσομοίωση που έγινε είναι ότι αν και η περιοχή τροφοδοτείται από εισροές από τα Λευκά Όρη και από πηγές που υπάρχουν στην περιοχή, τα υδατικά αποθέματα στους υπόγειους υδροφορείς διατηρούνται σε σχετικά μόνιμη κατάσταση, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα σημαντικές εναλλαγές των υπόγειων υδάτων. Το υπέδαφος αποτελείται κατά βάση από αδιαπέρατα πετρώματα γι’ αυτό και δεν είναι έντονα διακριτές οι αλλαγές που επιφέρει ένα ενδεχόμενο σενάριο μεταβολής των αντλήσεων ή των εισροών ύδατος στην περιοχή.