Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής της κας Αργυρής Λακιωτάκη

"Ολοκληρωμένη επεξεργασία αποβλήτων κλωστοϋφαντουργίας με χημικές και βιολογικές διεργασίες σε MBBR σύστημα"

με θέμα Ολοκληρωμένη επεξεργασία αποβλήτων κλωστοϋφαντουργίας με χημικές και βιολογικές διεργασίες σε MBBR σύστημα

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, Ώρα: 13:30 Αίθουσα: Κ2.Ι1

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Επιβλέπων)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Γκίκας

Περίληψη:

Οι περισσότερες βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας παράγουν μια μεγάλη ποσότητα υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τα χρώματα που χρησιμοποιούν. Κατά το στάδιο της βαφής των προϊόντων υφαντουργίας, περίπου το 50% των χρησιμοποιούμενων χρωστικών παραμένει στη δεξαμενή εκροών σε υδρολυμένη μορφή, χάνοντας τη «χημική συγγένεια» προς τις κλωστοϋφαντουργικές ίνες, και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους. Η άμεση απόρριψή τους σε υδάτινους αποδέκτες όπως λίμνες, ποτάμια κλπ. ρυπαίνει το νερό και επηρεάζει την χλωρίδα και την πανίδα. Η συνήθης διαχείριση τέτοιου είδους εκροών περιλαμβάνει μεθόδους αποκατάστασης όπως η καθίζηση, η κροκίδωση, η φωτοκατάλυση, η επίπλευση, η χημική οξείδωση, η προσρόφηση και η βιοαποκατάσταση. Ωστόσο, η μεταβλητότητα ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους, ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους χρωστικών και άλλων χημικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών ινών, καθιστά την εφαρμογή μιας ενιαίας μεθόδου επεξεργασίας πρακτικά ανέφικτη. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα επαρκές επίπεδο απομάκρυνσης χρωμάτων, συνήθως πρέπει να συνδυαστούν δύο ή τρεις διαφορετικές μέθοδοι.

Η παρούσα εργασία εξέτασε την ικανότητα αποχρωματισμού ενός προσομοιωμένου αποβλήτου κλωστοϋφαντουργίας, συνδυάζοντας χημικές (πήξη-κροκίδωση και προσρόφηση) και βιολογικές μεθόδους. Η επεξεργασία ξεκίνησε με ένα στάδιο απομάκρυνσης των χρωστικών με κροκιδωτικά μέσα. Ακολούθησε η βιολογική επεξεργασία του αποβλήτου με τη χρήση μικροβιακής κοινότητας που απομονώθηκε από δεξαμενή απόρριψης λυμάτων μιας βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας. Η διεργασία βιοαποδόμησης πραγματοποιήθηκε σε έναν αντιδραστήρα αιωρούμενου βιοφίλμ MBBR, υπό αερόβιες συνθήκες. Εξαιτίας της περιορισμένης ικανότητας αποχρωματισμού του αποβλήτου μέσω της βιολογικής επεξεργασίας, προστέθηκε ακόμα ένα στάδιο απομόνωσης των υπολειμματικών χρωστικών με τη χρήση προσροφητικών ρητινών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η διαδικασία κροκίδωσης με τη χρήση χλωριούχου πολυαλουμινίου παρουσίασε υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης των χρωμάτων στο προσομοιωμένο απόβλητο. Λιγότερο ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα αποχρωματισμού και μείωσης του οργανικού φορτίου κατά τη βιολογική επεξεργασία, ωστόσο η επακόλουθη εφαρμογή ρητινών προσροφήσεως στην επεξεργασμένη εκροή μεγιστοποίησε την απόδοση αποχρωματισμού.