Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κας Μαριάννας Τσίτουρα

"Εισάγοντας περιβαλλοντικές παραμέτρους, εργαλεία και μεθοδολογία για βιοκλιματικό σχεδιασμό ελεύθερων αστικών χώρων για το Μεσογειακό κλίμα"

με θέμα "Εισάγοντας περιβαλλοντικές παραμέτρους,  εργαλεία και μεθοδολογία για βιοκλιματικό σχεδιασμό ελεύθερων αστικών χώρων για το Μεσογειακό κλίμα"

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, Ώρα:13:15, Αίθουσα: Κ2.Α7

Επιβλέπων: Θεοχάρης Τσούτσος

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Θεοχάρης Τσούτσος, Καθ. ΜηΠερ Πολ. Κρήτης
  2. Μιχαήλ Λαζαρίδης, Καθ. ΜηΠερ Πολ. Κρήτης
  3. Νικόλαος Παπαμανώλης, Καθ. Αρχιτεκτονικής Σχολής Πολ. Κρήτης
  4. Διονυσία Κολοκοτσά, Αναπλ. Καθ. ΜηΠερ Πολ. Κρήτης
  5. Μαρία Μανδαλάκη, Επίκουρος Καθ. Αρχιτεκτονικής Σχολής Πολ. Κρήτης
  6. Δέσποινα Διμελλή, Επίκουρος Καθ. Αρχιτεκτονικής Σχολής Πολ. Κρήτης
  7. Ηλίας Ζαχαρόπουλος, Καθ. Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π.

Περίληψη:

Η διαμόρφωση και ο σχεδιασμός των ανοιχτών χώρων σε μια πόλη καθορίζει την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον σε αυτή. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εισαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων στην διαδικασία σχεδιασμού των αστικών ελεύθερων χώρων.

Αρχικά αναλύονται οι συνθήκες άνεσης σε υπάρχοντες αστικούς ελεύθερους χώρους της Κρήτης που έχουν επανασχεδιαστεί την τελευταία δεκαετία, όπου τεκμηριώνεται η άποψη ότι απαιτείται να ενταχθούν κλιματολογικοί και μικροκλιματικοί παράγοντες κατά τον σχεδιασμό. Για την απλή ενσωμάτωση από οποιοδήποτε αρχιτέκτονα της νέας «ενεργειακής παλέτας σχεδιασμού» χωρίς την απαίτηση χρήσης πολύπλοκων υπολογιστικών εργαλείων και δυναμικών μοντέλων δημιουργείται εργαλείο καθορισμού των παραμέτρων άνεσης για τους καλοκαιρινούς μήνες που το πρόβλημα χρήσης του ελεύθερου χώρου είναι περισσότερο απαιτητικό και δύσκολο.

Τέλος για τεκμηριωμένη μελέτη και καθορισμό των βιοκλιματικών δεικτών που διέπουν τους αστικούς ελεύθερους χώρους δημιουργείται αναλυτική μεθοδολογία που ενσωματώνει τόσο την φάση σχεδιασμού, υλοποίησης και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας συντελείται διαμόρφωση του μικροκλίματος των υποπεριοχών μελέτης  καθώς και περιορισμός των εκπομπών ρύπων ώστε οι χώροι που δημιουργούνται να μπορούν να είναι βιώσιμοι και λειτουργικοί. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης εφαρμογή και επαλήθευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε ποικιλία χώρων στην Κρήτη.