Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής της κας Ελένης Φαρμάκη

"Αξιολόγηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Μεσόγειο με την ενσωμάτωση των απόψεων των εμπλεκόμενων μερών μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης λήψης αποφάσεων"

με θέμα Αξιολόγηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Μεσόγειο με την ενσωμάτωση των απόψεων των εμπλεκόμενων μερών μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης λήψης αποφάσεων

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, Ώρα: 12:00 Αίθουσα: Κ2.Α11

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος (Επιβλέπων)
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη
  • Επίκουρος Καθηγητής Τρύφων Δάρας

Περίληψη:

Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των σύγχρονων μορφών μετακίνησης στο περιβάλλον και την υγεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τοπικές αρχές έχουν υιοθετήσει ενεργά νέες στρατηγικές βιώσιμης μετακίνησης. Πολλές μελέτες στον τομέα αυτό αξιολογούν πιθανά μέτρα με βάση τις αναγκές και τα χαρακτηριστικά αστικών περιοχών.

Στόχος της μελέτης είναι να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα κατά την επιλογή μέτρων βιώσιμης κινητικότητας, αξιολογώντας και κατατάσσοντας 11 μέτρα κινητικότητας για Ευρωπαϊκές τουριστικές αστικές περιοχές μετρίου μεγέθους σύμφωνα με 10 συγκεκριμένα κριτήρια, μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης και της μεθόδου PROMETHEE. Η συγκεκριμένη εργασία συνδέεται και με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CIVITAS DESTINATIONS, που συνδέει την κινητικότητα και τον τουρισμό και εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα κινητικότητας σε 6 τουριστικές νησιωτικές περιοχές.

Η ανάλυση ενσωματώνει επίσης τις απόψεις 6 Ευρωπαϊκών and 7 Ελληνικών ομάδων εμπλεκόμενων φορέων, αναδεικνύοντας τις προτιμήσεις τους και συγκρίνοντας την τελική κατάταξη των μέτρων στις επιμέρους ομάδες. Επιπλέον, το στοιχείο του τουρισμού έχει ενσωματωθεί στα εξεταζόμενα μέτρα, στα κριτήρια αξιολόγησης και στις εμπλεκόμενες ομάδες φορέων. Το δίκτυο φορέων του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS έχει εμπλακεί ενεργά στην διαμόρφωση των ομάδων φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι περισσότερες ομάδες ενδιαφερομένων φορέων σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο παρουσίασαν παρόμοιες κατατάξεις στα μέτρα κινητικότητας, ενώ μόνο οι ομάδες «Ακαδημαϊκά ιδρύματα» και «Εμπειρογνώμονες/ ειδικοί» παρουσίασαν τις περισσότερες διαφορές στην τελική τους κατάταξη σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας. Το μέτρο "Πρόγραμμα διαχείρισης της κινητικότητας και σχέδια μετακίνησης" κατατάχθηκε ως η πλέον κατάλληλη πολιτική για όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο και χαρακτηρίστηκε ως μια πολύ σταθερή επιλογή, μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας. Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα των ομάδων, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και στην ποιότητα ζωής, ενώ οι προτεραιότητες του τουριστικού τομέα επικεντρώθηκαν σε περιβαλλοντικά κριτήρια, αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ τουρισμού και μεταφορών και την συνολική επίπτωση στο περιβάλλον.

Συνολικά, η εργασία παρέχει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων μια προσέγγιση αξιολόγησης ώστε να διαχειρίζονται τις προκλήσεις της κινητικότητας σε τουριστικούς προορισμούς και προτείνει την ενσωμάτωση της άποψης των ενδιαφερομένων φορέων ως ένα απαραίτητο στοιχείο για τον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας.