Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής του κου Μηνά Μακρίδη

"Εκτίμηση και Μοντελοποίηση Διασποράς Εκπομπών από τη Δραστηριότητα των Αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο των Χανίων"

με θέμα Εκτίμηση και Μοντελοποίηση Διασποράς Εκπομπών από τη Δραστηριότητα των Αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο των Χανίων

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης (Επιβλέπων)
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου

Περίληψη:

O αντικειμενικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της δραστηριότητας των αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας στην ποιότητα αέρα τοπικής κλίμακας για το έτος 2016, στο Αεροδρόμιο των Χανίων που βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης των Χανίων της Νήσου Κρήτης στην Ελλάδα. Οι πτυχές της μελέτης περιλαμβάνουν την εκτίμηση των ποσοτήτων των εκπομπών και τη μοντελοποίηση της διασποράς τους.

Οι εξεταζόμενοι ρύποι είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (NOx), η σωματιδιακή ύλη με κλάση σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο 2,5μm ή μικρότερη (PM 2,5) καθώς και τα οξείδια του θείου (SOx). Η υπέρλεπτη σωματιδιακή ύλη εξετάζεται ως προς την αριθμητική συγκέντρωση. Επιπλέον, περιλαμβάνεται το διοξείδιο του άνθρακα λόγω της συνεισφοράς του στην κλιματική αλλαγή. Η εκτίμηση των εκπομπών έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με μεθοδολογίες που παρέχονται στα τεχνικά κείμενα του ICAO ενώ η μοντελοποίηση της διασποράς έχει επιτευχθεί με τη χρήση του AERMOD της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, το οποίο θεωρείται ένα καθιερωμένο λογισμικό για αυτόν τον σκοπό. Οι τιμές των μοντέλων συγκρίνονται με τα θεσμοθετημένα όρια της Οδηγίας 2008/50/EC. Η μελέτη αναφέρεται αποκλειστικά στις εκπομπές από τους κύκλους LTO των αεροσκαφών καθώς δεν έχουν συμπεριληφθεί λοιπές εκπομπές από το αεροδρόμιο.

Ο συνολικός αριθμός των πραγματοποιηθέντων κύκλων LTO από πολιτικά αεροσκάφη κατά το έτος 2016 ήταν 10.324 και η αντίστοιχη ετήσια κατανάλωση καυσίμων ανήλθε σε 9.136t. Οι συνολικές ποσότητες των εκλυθέντων ρύπων CO, NOx, PM 2,5 και SOx εκτιμήθηκαν σε 66,4t, 136,95t, 2,976t και 9,136t, αντίστοιχα. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για την κλιματική αλλαγή, οι εκπομπές CO2 ανήλθαν σε 28.870t.

Τα μοντέλα διασποράς έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους εξεταζόμενους ρύπους δεν προκαλούν σημαντική ανησυχία για την υπό μελέτη περιοχή καθώς οι τιμές τους εμφανίζονται αρκετά χαμηλότερες των θεσμοθετημένων ορίων της Οδηγίας 2008/50/EC. Ωστόσο, το ωριαίο μοντέλο διασποράς των NOX φανερώνει ότι οι εκπομπές είναι αρκετά υψηλότερες από το ρυθμιζόμενο όριο των 200μg/m3 με την ανώτερη τιμή να αγγίζει τα 887,25μg/m3 και να καταγράφεται στην περιοχή στάθμευσης των αεροσκαφών στη βορειοδυτική πλευρά του αεροδρομίου. Αυτή η υπέρβαση συνέστησε την περεταίρω εξέταση του ρύπου και για αυτόν το λόγο αναπτύχθηκαν μοντέλα που αναφέρονται σε μία χειμερινή και μία θερινή ημέρα του έτους.